Organizasyon Şeması
Hizmetlerimiz
Site Yönetimi
Hukuki Yönetim
Bütçe Yönetimi (Mali-İdari)
Güvenlik Yönetimi
Temizlik Yönetimi
Teknik Yönetim
Bahçe Bakım (Peysaj) Yönetimi
Diğer Hizmetlerimiz
Havuz Bakım Yönetimi
Kiralama Yönetimi
Konut Yönetimi
Sigorta Yönetimi
Sosyal Tesis Yönetimi
Enerji Yönetimi
Mevzuat
634 Sayılı Yeni K.M.K.
4857 Sayılı İş Kanunu
5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu
Kimlik Bildirme Kanunu
Konut Kapıcıları Tüzüğü
Tebligat Kanunu
Yangın Yönetmeliği
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Zorunlu Deprem Sigortası K.H.K.
Sosyal Aktivitelerimiz
 

AİDATLAR HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

8 daireli bir apartmanız. Bir kişi kaloriferlerin gece de yanmasını talep ediyor yoksa aidat ödemem diyor. Karar defterinde oy birliği ile 06–24 saatleri kabul edildi. Mart ayında toplantı var. Ne yapmalıyım, bir kişinin dayatması bizi etkiler mi? katılamayan kişilerden vekâlet alabilir miyim? Bu kimin adına olmalı?

Kat Mülkiyeti Kanunu 32. Madde gereğince ''Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 ncı madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Hâkim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim plânına ve bunlarda bir hüküm yoksa genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tespit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlerden, aynı mahkemece, 100 liradan 2000 liraya kadar para cezası alınmasına kesin olarak hükmolunur yirmi beşinci madde hükmü mahfuzdur. (Değişik 3. fıkra: 5711 – 14.11.2007 / m.17) Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, iki yüz elli Türk Lirasından iki bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır.''


T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

E.2003/7747,K.2003/9118,T.18.11.2003
• İTİRAZIN İPTALİ ( Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptal Ettirilmedikçe Geçerli Olması-Hâkimin Bu Kararların İptali İstenmedikçe Kararların Usulüne Uygun Olup Olmadığını Denetleme Yetkisinin Olmaması )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( İptal Ettirilmedikçe Geçerli Olması )
• TALEPLE BAĞLILIK ( Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptal Ettirilmedikçe Geçerli Olması-Hâkimin Bu Kararların İptali İstenmedikçe Kararların Usulüne Uygun Olup Olmadığını Denetleme Yetkisinin Olmaması )
634/m.32,33,35/11086/m.742004/m.67
ÖZET: Kat malikleri kurulu kararları iptal ettirilmedikçe geçerlidir. Hâkim bu kararların iptali istenmedikçe kararların usulüne uygun olup olmadığını denetleme olanağı yoktur. Hâkim taleple bağlıdır.

DAVA: Dava dilekçesinde aidat ve yakıt borcunu ödemeyen davalı hakkında yapılan icra takibine karşı ileri sürülen itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Dava, aidat ve yakıt giderinin ödenmemesi nedeniyle yürütülen takibe yapılan itirazın iptali ile takibin devamı istemine ilişkindir. Takip ve dava yönetici tarafından açılmıştır.

Mahkemece davacı yöneticinin Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine uygun seçilmiş yönetici olmadığından bu davayı açamayacağına dair bilirkişi saptamasına dayanarak davacının aktif husumet ehliyetinin yokluğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 32.maddesi hükmüne göre bütün kat malikleri ile külli ve cüzi halefleri, yönetici ve deneticiler kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler. Yargıtay'ın kararlılık kazanmış uygulamalarında, kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan kat malikinin de Yasanın 33.maddesi uyarınca dava açıp kararın iptalini sağlamadıkça karara uyma yükümlülüğünün devam edeceği kabul edilmektedir.

Öte yandan, kat malikleri kurulu kararlarına uymayan bağımsız bölüm sahibi hakkında açılan davada kural olarak hâkimin bu kararın yöntemine uygun olup olmadığını ve geçerli bulunup bulunmadığını, iptali dava edilmedikçe irdeleme yetkisi olmadığı gibi Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 74.maddesine göre incelemelerini dava konusu ile sınırlı tutmak zorundadır.

Bu bakımdan dosyada bulunan 9.6.2002 tarihli kat malikleri kurulu kararı uyarınca yönetici olduğu anlaşılan davacının, Kat Mülkiyeti Yasasının 35/1 madde ve bendi hükmü uyarınca kendisine tanınan yetkiye dayanarak açtığı bu davada mahkemece, dava konusu dönemle ilgili bütün defter, makbuz, belge ve kayıtların getirtilip bunlar üzerinde, davalının ortak aidat ve yakıt borcunun bulunup bulunmadığı ve varsa miktarı ayrıntılı bir şekilde bilirkişiye tespit ettirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 18.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Dairemiz boş ama yönetici yakıt parası talep ediyor. Ne yapmamız gerekiyor?
 
Bina yönetim planınızda boş dairelerin ya da kısmi süreli kullanılan dairelerin bina giderlerine katılmayacağına dair özel bir düzenleme yoksa Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği

''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Tüm kat malikleri tüm bina giderlerine katılmak zorundadır. Dairenin kısmi süreli kullanılmakta olması ya da boş olması onu bu giderlerden ya da bir kısmından muaf kılmaz.
 
4.yıldan beri kiracısı olduğum apartmanın dış kapı otomatiği uzun zamandan beri bozuk, apartman olağan kurul toplantısında konuyu yönetim kuruluna, bunun dışında değişik zamanlarda gerek yöneticiye ve gerekse kapıcıya güvenlik açısından defalarca söylememize rağmen tamir edilmedi ben birinci katta oturduğumdan bozuk olan ana giriş kapısından giren hırsızlar daire giriş kapısı önünde bulunan çocuklarıma ait yeni almış olduğum iki çift spor ayakkabısını çaldılar aidatlarımı aksatmadan ödüyorum karşılığında da hizmet almamın en doğal hakkım olduğuna inanıyorum bu olaydan dolayı kapı otomatiğini yaptırmayan yönetimin sorumluluğu nedir, zararımı karşılamalarını yazılı olarak talep ettim muhatap almadılar zararımı aidatları vermemek suretiyle karşılayabilir miyim sorun olur mu?

KMK 35.madde
''Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması''
ilgili düzenlemesine dayanarak yöneticiniz hakkında yasal yollara başvurabilirsiniz. Zararınızın tazminini talep edebilirsiniz. Ancak aidat ödeme yükümlülüğünüzü bu nedenle yapmama hakkınız bulunmamaktadır.
 
İçinde oturmadığım kaloriferli bir dairem var. Daireme isabet eden Kalorifer yakıtının tamamını ödemek zorunda mıyım? Yoksa daireme düşen yakıtın 1/3'ünümü ödeyeceğim.
 
Bina yönetim planınızda boş dairelerin ya da kısmi süreli kullanılan dairelerin bina giderlerine katılmayacağına dair özel bir düzenleme yoksa Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği

''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Tüm kat malikleri tüm bina giderlerine katılmak zorundadır. Dairenin kısmi süreli kullanılmakta olması ya da boş olması onu bu giderlerden ya da bir kısmından muaf kılmaz.
 

Ben cebecide bir apartmanda yöneticiyim. Apartmandaki bir dükkânın deposu var. Apartman içinden giriliyor ve merkezi ısıtma. Dükkân sahibi depoya malzeme koyuyor. Isıtma gideri alabilir miyiz?

Depo o dükkânın eklentisi olarak tapusunda kayıtlı ise ve yönetim planınızda farklı bir paylaşım esası belirlenmemişse her bağımsız bölüm arsa payı oranında ısınma giderlerine katılmalıdır.
Depo ayrı bir bağımsız bölüm olarak kayıtlı ise bu durumda da yine depo sahibi deponun arsa payı oranında ısınma giderlerine katılmalıdır.


Uzun zamandır aidatlarını ödemeyen kat malikleri hakkında nasıl bir işlem başlatmalıyım?
 
Apartman giderlerini ödemeyen kat maliki ya da kiracı hakkında kat maliklerinden biri ya da yönetici olarak yasal yollara başvurma hakkınız bulunmakta olup ilgililer hakkında icra takibi başlatmanız gerekmektedir. Bunun için yazılı uyarıda bulunma zorunluluğu yoktur.
Borçlu kat maliki ya da kiracı hakkında yapılacak icra takibinin türü, ilamsız icra takibidir. Bu takibi yapabilmek için icra dairesi, matbu formlar olan ve alacaklı tarafından doldurulması gereken takip talebi ve ödeme emrinden başka belge istemez. Ancak, borçlu takibe itiraz eder ve itirazın iptali davası açılırsa, bu durumda bu borç miktarını kanıtlayacak tüm belgeleri (işletme projesi, borç miktarının bildirildiği belgeler vs) delil olarak ibraz edebilirsiniz.
İşlemleri bir avukat aracılığı ile takip edecek iseniz bu durumda kat malikleri kurulunun avukat tutma hususunda yöneticiyi yetkilendirmiş olması gerekecektir.

22 daire konut olarak kullanılan bir apartmanda yöneticiyim. Ana cephede 2 adet dükkân işyeri var. aidat alınması gerekir mi? Yakıt hariç diğer giderler istenir mi? 

Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre işlem yapmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

Oturduğum sitede yönetim kurulu bir karar alarak aidatları 90 TL den 120 TL ye yükseltti. Bu artışa itiraz ederek kat malikleri kurulunun toplanmasını istiyorum. En son kat malikleri kurulu 1 sene önce toplanmıştı. Resmi olarak aidat artışını henüz tebliğ almadığım için 7 günlük itiraz sürem henüz geçmedi. Sadece ben itiraz dilekçesi versem yeterli olur mu? Yoksa itiraz için belli bir sayı gerekli midir? Dilekçe vermeme rağmen kurulu toplamazlarsa nasıl bir yol izlemeliyim. . 

Kat malikleri kurulunun aldığı kararın usul ve yasaya uygun olmadığı kanaatinde iseniz Sulh Hukuk mahkemesinde dava açmanız gerekmektedir. Tek başınıza itiraz etmeniz kurulun yeniden toplanmasını ya da kararın iptalini sağlamaz.

 
Toki bloklarında oturuyorum ve orda yöneticiyim. Fakat apartmanımızda 3 kişi sürekli aidatlarını eksik veya ay atlatarak ödüyorlar hele bir tanesi üç ayda bir ayın aidatını ödüyor. Ve maalesef yönetim olarak da İşletim planımız yok aylık harcamalara göre bütün dairelere eşit şekilde aidat yansıtıyorum. Şimdi ben bu aidatlarını ödemeyen kat malikleri için nasıl bir yol izlemeliyim. Önce noter yoluyla ihtar çektirmeli miyim?
 
Apartman giderlerini ödemeyen kat maliki ya da kiracı hakkında kat maliklerinden biri ya da yönetici olarak yasal yollara başvurma hakkınız bulunmakta olup ilgililer hakkında icra takibi başlatmanız gerekmektedir. Bunun için yazılı uyarıda bulunma zorunluluğu yoktur.
Borçlu kat maliki ya da kiracı hakkında yapılacak icra takibinin türü, ilamsız icra takibidir. Bu takibi yapabilmek için icra dairesi, matbu formlar olan ve alacaklı tarafından doldurulması gereken takip talebi ve ödeme emrinden başka belge istemez. Ancak, borçlu takibe itiraz eder ve itirazın iptali davası açılırsa, bu durumda bu borç miktarını kanıtlayacak tüm belgeleri (işletme projesi, borç miktarının bildirildiği belgeler vs) delil olarak ibraz edebilirsiniz.
İşlemleri bir avukat aracılığı ile takip edecek iseniz bu durumda kat malikleri kurulunun avukat tutma hususunda yöneticiyi yetkilendirmiş olması gerekecektir.


 
 
 
 
 
 
 
 Benim bir binanın dış tarafında marketim var yalnız yönetici benden aidat talep ediyor bu aidatı vermek zorunda mıyım?
 
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre işlem yapmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

 
Binamız çatısı, Asansör de revizyon, asansör kulesi ve bina içi badana boyası yapılacaktır. Bu farklı işler için farklı farklı firmalarla görüşmedeyiz. Ancak masraflar kat maliklerince eşit olarak mı paylaşılmalı, yoksa arsa payı oranına göre mi paylaşılmalıdır.

Yönetim planınızda farklı bir düzenleme yoksa KMK 20.madde gereği sorunuzda belirtilen giderlere her malik kendi arsa payı oranında katılmak durumundadır.

 
20 daire apt da 1 dairemiz sakini çok yaşlıdır. Mirasçısı yoktur. Evini Mehmetçik Vakfına hibe ettiğini belirtmiş olup bina için yapılacak harcamalarda kendisinin muaf olduğu düşünmektedir. (bahçe duvarı demiri yapımı, garaja asfalt gibi)

Kat Mülkiyeti Kanunu,
20.madde gereği,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

22.madde gereği ise,
''Kat malikinin, 20 ncı madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.''
Bu iki yasal düzenleme gereği ana taşınmazın giderlerinden esasen kat maliki sorumlu olmakla birlikte bağımsız bölümü fiilen kullanan da bu masraflardan kat maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadırlar.
Bina yöneticisi ödenmeyen apartman giderlerini ister kat maliki ister bağımsız bölümü fiilen kullanan ve isterse her ikisinden de talep etme hakkına yasal olarak sahiptir.
Kat maliki ile kiracı aralarındaki kira sözleşmesi hükümleri çerçevesinde bu giderlerin paylaşımını yapabilirler. Kat maliki ve kiracıların arasındaki bu paylaşım bina yönetimini bağlamaz.
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 30.3.2006 Tarih, Esas 2006/1820 Karar 2006/2566 sayılı kararına göre
''Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderlerinden her kat malikinin arsa payı oranında sorumlu olması sebebiyle, kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan, gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma hakkına veya başka sebebe dayanarak devamlı olarak yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup yaptığı ödeme, kira borcundan düşülür. Davacı kat malikinin, davalı kiracıdan kiralamış olduğu bağımsız bölüme ait ortak gider ve aidat borcunun gecikme faiziyle tahsilini talep ettiği davada, mahkemece, davalı kiracının kiraladığı bağımsız bölümde oturmasına dayanak teşkil eden yazılı veya sözlü kira sözleşmesi olup olmadığı araştırılmalı, varsa yazılı sözleşme ve diğer belgeler getirtilerek davalının aylık veya daha uzun süreli toptan ödeme yapıp yapmadığı incelenmeli, kiracının borçtan kira oranında sorumlu tutulacağı göz önüne alınarak belirlenen kira miktarının ödeme zamanı bakımından sınırını aşmamak kaydıyla tüm borcun tahsiline karar verilmelidir. ''


Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 27.1.2003 Tarih, Esas 2002/11525 Karar 2003/393 sayılı kararına göre ise
''Ortak gider ve avans borcundan dolayı yönetici veya kat maliklerinden her biri, ister borçlu olan bağımsız bölüm malikine isterse onun bağımsız bölümünden sürekli şekilde yararlanan kişiye veya her ikisine karşı icra takibi yapabilir veya dava açabilir.''


Binamızın dış cephe tamir, bakım ve boya işini yaptırdık fakat apartmanımızın altında bulunan iki dükkân sahibi de yapılan bu işin kendilerine bir faydası olmadığını yapılan masrafa katılmayacaklarını belirtmektedirler. Sizce de katılmamaları mı? Yoksa katılmaları mı? Gerekli. Katılacaklarsa ne oranda katılmaları gerekmektedir?
 
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre işlem yapmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

 
8 katlı 5 yıllık 1 binada 2 yıldır iş yeri mülk sahibiyim burada yapılan tadilat boya vs aidat ve çevre düzeni yapılanmasına kat sahipleri nin ödediği gibi bende ödemek zorunda mıyım ya da yarısını karşılamak zorunda mıyım apt. damında oluşan sorunlara damdaki arızanın yapılışına kat sahipleri nin katıldığı gibi aynı parayı vermem isteniyor. buna katılmam ve istenen parayı vermem gerekiyor mu?
 
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre işlem yapmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
30 daireli doğalgazlı merkezi ısınma sistemli apartmanda oturuyorum. doğalgaz faturası daire başına bölününce 205 lira gelmiş. 10 lirada (daire başı) kombi elektrik parası isteniyor. zaten aylık 50 lira aidat ödüyoruz (kapıcı elektrik su... Gideri ). bu mümkün mü?

KMK 20.madde
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.


c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.''

Bina giderlerinin paylaşımını düzenlemektedir. Buna göre yönetim planınızı da incelemeniz kaydı ile aksi bir durum varsa dava açma hakkınızı kullanabilirsiniz.


Ayni apartmanda 6.kata kadar çift daire 6.kat dan dan sonra 5 kat tek daire olarak yapılmış m2 farklı aylık aidatların yakıtın dışında nasıl olması gerekiyor?
 
KMK 20.madde
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.''

Düzenlemesine göre bina yönetim planınızda farklı bir paylaşım esası belirlenmemişse bina giderlerine yukarıdaki yasa maddesi gereği katılmanız gerekecektir.


 40 dairelik merkezi sistemle ısınmakta olan apartmanda kat malikiyim. Binamızdaki daireler 100 – 125 ve 135 metrekaredir 100 m2 olanın daireler yakıt parasını az ödüyor benim dairem 125 m2 ve 135m2 ile aynı ödüyorum ve haksızlık olduğuna inanıyorum bunu nereye müracaat edip düzenletebilirim. (Petek sayısına göre de eşitsizlik var)
 
KMK 20.madde
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.''

Düzenlemesine göre bina yönetim planınızda farklı bir paylaşım esası belirlenmemişse bina giderlerine yukarıdaki yasa maddesi gereği katılmanız gerekecektir.
Bina yönetim planınızı tapu müdürlüğünden temin ederek incelemeniz itiraz hakkınızı kullanmadan önce bilgilenmenizi sağlayacaktır.

 
Bina da ki sorun şu ortak giderleri her dairenin metre karesine göre mi dağılım olur yoksa daire başına göre mi olur?
 
KMK 20.madde
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.''

Düzenlemesine göre bina yönetim planınızda farklı bir paylaşım esası belirlenmemişse bina giderlerine yukarıdaki yasa maddesi gereği katılmanız gerekecektir.
10 dairelik bir apartmanın yöneticiliğine yeni başladım. Boş daire sahiplerinin kanunen aidat ödeme zorunluluğu var mıdır? Ayrıca apartman yöneticisinin aidat ödeme zorunluluğu var mıdır?

Kat Mülkiyeti Kanunu 40.madde düzenlemesine göre,
''Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir.
Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri, yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir. Yönetici, yönetim plânında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.
Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.''

Bu maddenin üçüncü fıkrasında kat malikleri dışından atanmış olan yöneticinin, kendisiyle yapılan sözleşmede veya yönetim planında ücret tayin edilmemiş olması halinde dahi kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebileceğini hükme bağlamıştır. Ücretin uygunluğu yöneticinin yaptığı görevin nicelik ve niteliğine ve hakkaniyet kurallarına göre belirlenir.

Maddenin dördüncü fıkrası ise kat malikleri arasından atanan yöneticinin ücreti ile ilgilidir. Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanan yöneticiye ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarı gibi hususları da karar bağlar. Böyle bir karar alınmamış olması halinde yönetici kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmayabilir.
Normal yönetim giderleri ana gayrimenkulün ortak su, elektrik, yakıt, kapıcı vb. giderleri ile olağan bakım ve onarım giderleri olup önemli onarımlar, değişiklikler, ilaveler vb. giderler bu kapsamın dışındadır.

Bu yasal düzenleme ve açıklamalar gereği konu hakkında öncelikle bina yönetim planınızı incelemeniz yararlı olacaktır.

KMK 20.madde gereği ise yönetim planınızda özel bir düzenleme yoksa bağımsız bölümlerin boş olması bu kişileri aidat ödeme yükümlülüğünden muaf kılmaz. Mülkiyet hakkının sonucu olarak malik olunan malın giderlerini kat malikleri ödemek durumundadır.

 
KİRACISI CIKAN DAİRENIN, MAL SAHIBI TARAFINDAN AİDAT ÖDEME ZORUNLULUGU VARMIDIR?
 
Kat Mülkiyeti Kanunu, 20.madde gereği,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

22.madde gereği ise,
''Kat malikinin, 20 ncı madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.''

Bu iki yasal düzenleme gereği ana taşınmazın giderlerinden esasen kat maliki sorumlu olmakla birlikte bağımsız bölümü fiilen kullanan da bu masraflardan kat maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadırlar.
Bina yöneticisi ödenmeyen apartman giderlerini ister kat maliki ister bağımsız bölümü fiilen kullanan ve isterse her ikisinden de talep etme hakkına yasal olarak sahiptir.
Kat maliki ile kiracı aralarındaki kira sözleşmesi hükümleri çerçevesinde bu giderlerin paylaşımını yapabilirler. Kat maliki ve kiracıların arasındaki bu paylaşım bina yönetimini bağlamaz.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 30.3.2006 Tarih, Esas 2006/1820 Karar 2006/2566 sayılı kararına göre
''Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderlerinden her kat malikinin arsa payı oranında sorumlu olması sebebiyle, kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan, gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma hakkına veya başka sebebe dayanarak devamlı olarak yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup yaptığı ödeme, kira borcundan düşülür. Davacı kat malikinin, davalı kiracıdan kiralamış olduğu bağımsız bölüme ait ortak gider ve aidat borcunun gecikme faiziyle tahsilini talep ettiği davada, mahkemece, davalı kiracının kiraladığı bağımsız bölümde oturmasına dayanak teşkil eden yazılı veya sözlü kira sözleşmesi olup olmadığı araştırılmalı, varsa yazılı sözleşme ve diğer belgeler getirtilerek davalının aylık veya daha uzun süreli toptan ödeme yapıp yapmadığı incelenmeli, kiracının borçtan kira oranında sorumlu tutulacağı göz önüne alınarak belirlenen kira miktarının ödeme zamanı bakımından sınırını aşmamak kaydıyla tüm borcun tahsiline karar verilmelidir. ''

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 27.1.2003 Tarih, Esas 2002/11525 Karar 2003/393 sayılı kararına göre ise
''Ortak gider ve avans borcundan dolayı yönetici veya kat maliklerinden her biri, ister borçlu olan bağımsız bölüm malikine isterse onun bağımsız bölümünden sürekli şekilde yararlanan kişiye veya her ikisine karşı icra takibi yapabilir veya dava açabilir.''
Kiracı taşınmazı tahliye etmiş ise artık sadece ev sahibine takip yönlendirilecektir.

 
Genel kurulda alınan karar gereği belirlenen aidata kat mülkiyeti kanunun 35,maddesi örnek gösterilip bir yıl dolmadan site yönetim kurulu kararıyla zam yapılabilir mi?

KMK 35.madde,
''Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim plânında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması'' düzenlemesine dayanarak ek aidat toplamanız mümkün olabilir. Ancak kat malikleri kurulu bu hususta yöneticiye yetki vermemiş ise kurulu toplamanız uygun olandır.


Bir apartmanın dışarıdan yöneticiliğini yapmaktayım. Apartmanda bağımsız 2 dükkân bulunmakta.(kapıları apartmanın dışından.)Apartmanın iç boyalarına katılmama gibi, yönetim giderlerine, apartman genel su ve elektrik tesisat onarımına, temizlik giderlerine ve bunun gibi benzer giderlere katılmama gibi hakları var mı?

Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre işlem yapmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

 
 
YENİ AÇILACAK BİR AVM DEN DÜKKÂN ALDIM, 35 ADET DÜKKÂNIN ALANLARI 33 İLE 2800 M2 ARASI DEĞİŞİYOR. AVM AÇILMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN JENERATÖR, KAMERA, SES SİSTEMİ GİBİ DEMİRBAŞ GİDERLER VE AVM AÇILDIKTAN SONRAKİ ORTAK GİDERLERİ NASIL, HANGİ KRİTERE GÖRE PAYLAŞMALIYIZ.

KMK 20.madde
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.''
Düzenlemesine göre iş merkezi yönetim planınızda farklı bir paylaşım esası belirlenmemişse yukarıdaki yasal metin uygulanacaktır.
Tapu müdürlüğünüzden yönetim planınızı temin ederek incelemeniz yararlı olacaktır.

YÖNETİCİSİ BULUNDUĞUM APARTMANDA 2 DAİRE SAHİBİ ALMANCI. BUNLARDAN BİRİ BURADA 2 AY, DİĞERİ İSE 6 AY KALMAKTA. BUNLAR APARTMANIN GENEL ONARIM VE DEMİRBAŞ GİDER AİDATLARINA KATILIYORLAR. ANCAK BURADA BULUNMADIKLARI ZAMANLARDA TEMİZLİK, KAPICI VE CARİ GİDERLERE KATILMIYORLAR. KATILMALARI HUSUSUNDAKİ KANUNİ HÜKMÜ VE YAPTIRIMI NEDİR?
 
Bina yönetim planınızda boş dairelerin ya da kısmi süreli kullanılan dairelerin bina giderlerine katılmayacağına dair özel bir düzenleme yoksa Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği

''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Tüm kat malikleri tüm bina giderlerine katılmak zorundadır. Dairenin kısmi süreli kullanılmakta olması ya da boş olması onu bu giderlerden ya da bir kısmından muaf kılmaz.

 
APARTMAN YÖNETİCİSİYİM BENİM BİR SORUNUM VAR BİNAMIZ 25 DAİREDİR BUNUN 10 DAİRESİNDA KİRACI OTURMAKTADIR. KİRACILARIN EV SAHİPLERİNDEN APARTMAN AİDATI ALAMAMAKTAYIM HUKİKİ KONUDA NE YAPMALIYIM BANA BU KONUDA YARDIMCI OLURSANIZ MEMUN OLURUM.
 
Kat Mülkiyeti Kanunu, 20.madde gereği,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

22.madde gereği ise,
''Kat malikinin, 20 ncı madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.''

Bu iki yasal düzenleme gereği ana taşınmazın giderlerinden esasen kat maliki sorumlu olmakla birlikte bağımsız bölümü fiilen kullanan da bu masraflardan kat maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadırlar.
Bina yöneticisi ödenmeyen apartman giderlerini ister kat maliki ister bağımsız bölümü fiilen kullanan ve isterse her ikisinden de talep etme hakkına yasal olarak sahiptir.
Kat maliki ile kiracı aralarındaki kira sözleşmesi hükümleri çerçevesinde bu giderlerin paylaşımını yapabilirler. Kat maliki ve kiracıların arasındaki bu paylaşım bina yönetimini bağlamaz.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 30.3.2006 Tarih, Esas 2006/1820 Karar 2006/2566 sayılı kararına göre
''Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderlerinden her kat malikinin arsa payı oranında sorumlu olması sebebiyle, kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan, gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma hakkına veya başka sebebe dayanarak devamlı olarak yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup yaptığı ödeme, kira borcundan düşülür. Davacı kat malikinin, davalı kiracıdan kiralamış olduğu bağımsız bölüme ait ortak gider ve aidat borcunun gecikme faiziyle tahsilini talep ettiği davada, mahkemece, davalı kiracının kiraladığı bağımsız bölümde oturmasına dayanak teşkil eden yazılı veya sözlü kira sözleşmesi olup olmadığı araştırılmalı, varsa yazılı sözleşme ve diğer belgeler getirtilerek davalının aylık veya daha uzun süreli toptan ödeme yapıp yapmadığı incelenmeli, kiracının borçtan kira oranında sorumlu tutulacağı göz önüne alınarak belirlenen kira miktarının ödeme zamanı bakımından sınırını aşmamak kaydıyla tüm borcun tahsiline karar verilmelidir. ''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 27.1.2003 Tarih, Esas 2002/11525 Karar 2003/393 sayılı kararına göre ise
''Ortak gider ve avans borcundan dolayı yönetici veya kat maliklerinden her biri, ister borçlu olan bağımsız bölüm malikine isterse onun bağımsız bölümünden sürekli şekilde yararlanan kişiye veya her ikisine karşı icra takibi yapabilir veya dava açabilir.''

Yukarıdaki açıklamalar gereği icra takibi başlatmanız gerekmektedir.

 
Ben dubleks bir dairede kiracıyım apartmanda genel giderler için normal dairelerde 35 TL toplanırken benden 52.5 TL isteniyor. Bu normal mi sizce genel giderler her daire için aynı olması gerekmiyor mu teşekkürler

KMK 20.madde
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.''

Düzenlemesine göre bina yönetim planınızda farklı bir paylaşım esası belirlenmemişse bina giderlerine yukarıdaki yasa maddesi gereği katılmanız gerekecektir.
Arsa payınızın fazla olması nedeniyle bazı gider kalemleri açısından ödeme miktarınız artacaktır.

 
20 daireli bir binanın yöneticisiyim. Merkezi kalorifer sistemi ile ısınmaktayız. Bina altında iki adet boş ve kalorifer tesisatı olmayan dükkân mevcuttur sorum bu dükkânlar yakıt aidatına katılacaklar mı?

Bina yönetim planınızda boş dairelerin ya da kısmi süreli kullanılan dairelerin bina giderlerine katılmayacağına dair özel bir düzenleme yoksa Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği

''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Tüm kat malikleri tüm bina giderlerine katılmak zorundadır. Dairenin kısmi süreli kullanılmakta olması ya da boş olması onu bu giderlerden ya da bir kısmından muaf kılmaz.

 
Yaşadığımız sitede büyüklükleri 20m2 daire ile 650m2 villa + 1500m2 bahçe arasında değişen bağımsız bölümler bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, site içinde hem dikey yapılanma hem de bahçeli müstakil villalar vardır. Dikey yapılardaki bağımsız bölüm adedi müstakil evlerin yaklaşık %56'sı, fakat sitede kapladıkları alan ise (arsa payları oranı) %29,5'tur. Bu tür bir dağılımda, genel site giderlerinin en büyük kalemini oluşturan GÜVENLİK giderleri bağımsız bölümler arasında nasıl paylaştırılmalıdır? Bu konuda bağlayıcı bir kanun var mıdır?

KMK 20.madde
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.''
Düzenlemesine göre site yönetim planınızda farklı bir paylaşım esası belirlenmemişse güvenlik giderlerini arsa payı oranında dağıtmanız gerekecektir.
 
6 daireli bir apartmanda bir dairem var. apartmanda asansör, bodrumda kapalı park, bahçesinde meyve ağaçları ve çiçekler var. katlar kombilidir. boş olan bu dairem için apartmanın hangi giderlerini yasal olarak vermem gerekiyor. garajda her daire için bir araçlık park yeri olmasına rağmen iki aracı olan ikisini de parka yasal olarak koyabilir mi?
 
Bina yönetim planınızda boş dairelerin ya da kısmi süreli kullanılan dairelerin bina giderlerine katılmayacağına dair özel bir düzenleme yoksa Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği

''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Tüm kat malikleri tüm bina giderlerine katılmak zorundadır. Dairenin kısmi süreli kullanılmakta olması ya da boş olması onu bu giderlerden ya da bir kısmından muaf kılmaz.

Bina ortak alanlarının kullanımı hususunda ise yönetim planı düzenlemelerinizi incelemeniz yararlı olacaktır. KMK
16.madde
''Kat malikleri ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.''

18.madde

Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''size yardımcı olacak yasal düzenlemelerdir.


60 dairelik bir sitenin altında iş yeri çalıştırıyorum ama site girişi ve çıkışıyla alakam yok ben dışarıda kalıyorum hatta ruhsatımda da bağımsız bölüm yazıyor. benim derdim aidat daireler 120 TL aidat ödüyor bana 60 dediler ben itiraz ettim ama kabul etmediler. Daireler 160 metre kare benim iş yerim 70 bunun hesabını nasıl yaparız bana dediler ki sen sadece kalorifer gideri verir sin evet te sabah 10 da sönüyor akşam 5 te yanıyor bu sorunu nasıl çözerim.

KMK 20.madde
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.''
Metni gayet açık olup bina yönetim planınızda dükkânlar için bazı giderlerden muafiyet ya da indirim gibi özel bir düzenleme yoksa yararlanmasanız dahi tüm bina giderlerine katılma hususunda yasal yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Yapacağınız itiraz lehinize sonuç vermeyecektir.

 
Binamızda 30 daire var 24 daire dolu benim sorum şu olacak bu dairelerin 2 tanesi yurt dışında oturuyor ve diğerleri de evi satacağından boş bu kimselerden aidat(temizlik, ortak elektrik asansör gibi gider) parası almamız gerekir mi?

Bina yönetim planınızda boş dairelerin ya da kısmi süreli kullanılan dairelerin bina giderlerine katılmayacağına dair özel bir düzenleme yoksa Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği

''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Tüm kat malikleri tüm bina giderlerine katılmak zorundadır. Dairenin kısmi süreli kullanılmakta olması ya da boş olması onu bu giderlerden ya da bir kısmından muaf kılmaz.

 
33 dairelik bir binada oturmaktayım bu binada 3 tane dairem var asansör yok ısınmamız bağımsız kombili bina için gereken eksikler için toplu aidatları ödüyorum aylık 15 TL de normal aidat ödüyorum iki dairem boş sadece otomat parası var bunun için 2 dairem aidat ödemek zorunda mıyım?
 
Bina yönetim planınızda boş dairelerin ya da kısmi süreli kullanılan dairelerin bina giderlerine katılmayacağına dair özel bir düzenleme yoksa Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği

''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Tüm kat malikleri tüm bina giderlerine katılmak zorundadır. Dairenin kısmi süreli kullanılmakta olması ya da boş olması onu bu giderlerden ya da bir kısmından muaf kılmaz.


Bir apartmanın alt katında dükkânım var. Kiracıyım. Apartman girişi ve dükkân girişi ayrı. apartmanın asansör, otomatik kat elektriği, temizlik gibi giderlerine katılmak zorunda mıyım?

Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

Satın aldığım ve içinde oturduğum dairemin önceki sahibinin aidat borcu varmış. Site yönetimi bu kişiye icra takibi yaptı fakat tebligatı almadığı için haciz yapamıyor. Bu borçtan yeni malik olarak benim bir sorumluluğum var mı, benden talep edilebilir mi?
 
Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin E. 2002/7159, K. 2002/9012 ve 1.10.2002 tarihli kararı sorunuzun yanıtını içermektedir.
''• KAT MALİKİNİN ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Kat Mülkiyetinin Devri Halinde Eski Malikin Aidat Borcundan Yeni Malikin Sorumlu Tutulamayacağı )
• ORTAK GİDER BORCUNDAN SORUMLULUK ( Kat Mülkiyetinin Devri Halinde Eski Malikin Aidat Borcundan Yeni Malikin Sorumlu Tutulamayacağı )
• ESKİ MALİKİN AİDAT BORCUNDAN YENİ MALİKİN SORUMLU TUTULAMAMASI ( Kat Mülkiyetinin Devri Halinde )
634/m.20
ÖZET: Dava ortak aidat borcunun tahsili ile ilgili icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Dosyada toplanan belgelere ve özellikle tapu kaydı içeriğine göre davalının 18 nolu bağımsız bölümü 9.3.2000 tarihinde satın aldığı takibe ve davaya konu edilen ortak gider alacağının davalının bağımsız bölüm maliki olduğu tarihten önceki aylara ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır. Saptanan bu durum karşısında davalının, kat maliki olmadığı dönemle ilgili ortak gider borcundan sorumlu tutulmayacağı gözetilmeden davanın kabulü ile aleyhinde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. ''

Bu karardan da anlaşılacağı üzere ana taşınmazın giderlerinden yeni malik satın aldığı tarihten itibaren sorumludur.

 
Site yönetimi aidat gecikme faizini aylık %10 yıllık %120 olarak uygulayabilir mi bu durum yasal mıdır değilse yasal faiz oranı ne kadardır lütfen bilgi verir misiniz?

KMK 20.madde gereği
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''gecikme cezası oranı aylık %5 olarak belirlemiştir.


Kaloriferli bir dairem var kendim başka bir ilde oturduğum için oradaki evimi kiraya veremedim. Evim boş duruyor. Evimin boş olması nedeniyle yönetici benden şu kadar ton kömür aldık kişi başı sende bu kadar kömür alacaksın diyor. Kaloriferi yakan ve apartman temizliği için gerekli ücretleri ödüyorum ama diyorum ki ben kiracı bulamadım içinde bulunmadığımdan dolayı yakıt parası ödemem ve ya ödememem gerekir mi. Şayet ödersem de yasal olarak ne kadar ödemem gerekir. Evin kalorifer peteklerini kapatsam sonuç değişir mi?
 
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.''
KMK 20.madde düzenlemesine göre Kat malikleri başka türlü karar almadığı sürece boş dairelerde peteklerini kapatsalar dahi ısınma giderlerine arsa payları oranında katılmak zorundadır.
 
120 işyeri bulunan iş hanında bir işyerim vardı. bu işyerini 18 ay önce sattım. şimdi ise aidat borçları sebebiyle icra takibi başlatıldı. bu işyerinde kiracılar vardı aidatlar ödenmemiş satmış olduğum işyerinin aidatlarını ödeme zorunluluğum var mıdır?
 
Kat Mülkiyeti Kanunu, 20.madde gereği,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

22.madde gereği ise,
''Kat malikinin, 20 ncı madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.''

Bu iki yasal düzenleme gereği ana taşınmazın giderlerinden esasen kat maliki sorumlu olmakla birlikte bağımsız bölümü fiilen kullanan da bu masraflardan kat maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadırlar.
Bina yöneticisi ödenmeyen apartman giderlerini ister kat maliki ister bağımsız bölümü fiilen kullanan ve isterse her ikisinden de talep etme hakkına yasal olarak sahiptir.
Kat maliki ile kiracı aralarındaki kira sözleşmesi hükümleri çerçevesinde bu giderlerin paylaşımını yapabilirler. Kat maliki ve kiracıların arasındaki bu paylaşım bina yönetimini bağlamaz.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 30.3.2006 Tarih, Esas 2006/1820 Karar 2006/2566 sayılı kararına göre
''Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderlerinden her kat malikinin arsa payı oranında sorumlu olması sebebiyle, kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan, gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma hakkına veya başka sebebe dayanarak devamlı olarak yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup yaptığı ödeme, kira borcundan düşülür. Davacı kat malikinin, davalı kiracıdan kiralamış olduğu bağımsız bölüme ait ortak gider ve aidat borcunun gecikme faiziyle tahsilini talep ettiği davada, mahkemece, davalı kiracının kiraladığı bağımsız bölümde oturmasına dayanak teşkil eden yazılı veya sözlü kira sözleşmesi olup olmadığı araştırılmalı, varsa yazılı sözleşme ve diğer belgeler getirtilerek davalının aylık veya daha uzun süreli toptan ödeme yapıp yapmadığı incelenmeli, kiracının borçtan kira oranında sorumlu tutulacağı göz önüne alınarak belirlenen kira miktarının ödeme zamanı bakımından sınırını aşmamak kaydıyla tüm borcun tahsiline karar verilmelidir. ''

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 27.1.2003 Tarih, Esas 2002/11525 Karar 2003/393 sayılı kararına göre ise
''Ortak gider ve avans borcundan dolayı yönetici veya kat maliklerinden her biri, ister borçlu olan bağımsız bölüm malikine isterse onun bağımsız bölümünden sürekli şekilde yararlanan kişiye veya her ikisine karşı icra takibi yapabilir veya dava açabilir.''
Malik olduğunuz dönem ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamalar gereği yasal sorumluluğunuz bulunmaktadır.

 
 
1-) 14DAİRE 3 DÜKKÂNLI BİR APARTMANDA 15 / 17 NOLU DÜKKÂNLARIN SAHİBİYİM. AİDAT OLARAK DAİRELERDEN 75 TL. BENDEN DE KAPI NUMARASINA GÖRE 75 X 2 150,00 TL ALINMAKTA BEN Bİ İŞYERİ OLARAK APARTMAN ORTAK GİDERLERİNDEN MUHAF OLAMAZMIYIM?
2-) AYNI İŞYERİMDE BENDEN ARSA PAYI ÜZERİNDEN 2 DÜKKÂNIMA DAİR 9 TON KÖMÜR İSTENMEKTE. AYNI ŞEKİLDE BEN Bİ İŞYERİ OLARAK BU ISINMA İŞİMİ BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE ÇÖZEMEZMİYİM.
3-) SİZE SORUYORUM BİR İŞYERİNİN ELEKTRİK, SU, ASANSÖR VE KAPICI GİBİ (BİNA ONARIMLARI NI KAST ETMİYORUM) ORTAK GİDERLERDEN YARARLANMADIĞIM MÜHDETÇE BEN BU PARAYI NEDEN ÖDÜYORUM?
4-) 2010–2011 KIŞ SEZONUNDA DOĞALGAZA GEÇİLMESİ PLANLANIYOR. BEN BU DURUMDA APARTMANDAN BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLECEKMİYİM.
 
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre işlem yapmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

Doğalgaza geçiş kararı alınırken kat malikler kurulu konu hakkında karar alarak sizi dışarıda tutma yönünde karar alabilir.


 
dubleks dairemin üst katının girişi ayrı yapılmış ve apartmanın içinden üst kattaki daireye girilebilmektedir.(üst daireye proje harici 70 m2 ilave yapılmış mütahit tarafından ).yönetici benden 2 daire için aidat, çatı tamiri ve dış cephe yalıtımı için para talep etmektedir. Tek tapum olmasına rağmen herhangi bir talepte bulunabilir mi.(2 elektrik, doğalgaz, su sayacı ve 2 kapı zili bulunmaktadır ).

KMK 20.madde gereği tapu kayıtlarında kapı numarası olan her bir bağımsız bölüm bina giderlerine yönetim planında belirtilen esaslar dâhilinde katılmakla yasal yükümlüdür.
KMK 20
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.''


40 m2 dükkânım var bina çatı dış cephe yapılacak bu giderleri dairelerle aynı miktarda mı? Yoksa duyum aldığımız %25 inimi ödemem gerekiyor ya da dükkânlar için başka bir oran var mı?
 
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

 
18 DAİRELİK VE 3 DÜKKÂNIN YER ALDIĞI MERKEZİ SİSTEMLE ISINAN BİR APARTMANDA OTURMAKTAYIM. YAPILAN APARTMAN TOPLANTISINDA, BU SENE AİDAT BEDELİNİN ARSA PAYINA GÖRE DEĞİL DE, YENİ ÇIKAN KMK GEREĞİNCE EŞİT ÖDENMESİ KARARI (FARKLI BÜYÜKLÜKTEKİ DAİRELERDE) ALINDI. BÖYLE BİR KANUN VAR MI? VAR İSE TARİHİ VE MADDE NUMARASINI YOLLARMISINIZ?

KMK 20.madde
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.


c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Düzenlemesi 14.11.2007 tarihli yasa değişikliği ile yukarıdaki gibi yenilenmiş olup değişiklik sadece gecikme cezası oranını etkilemiştir.
Bina giderlerinin paylaşımı hususunda bina yönetim planınızda farklı bir usul kararlaştırılmamışsa yukarıdaki yasa maddesi gereği ısınma giderlerine her malik kendi arsa payı oranında katılmalıdır. Aksine alınan karar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınızı kullanabilirsiniz.

 
iyi çalışmalar 3 katlı 5 daire 2 dükkândan oluşan apartmanda dükkân sahibiyim apartman dış giderleri çatı oluk dış cephe vs gibi giderleri ihtiyaç olduğu zaman gün ve tarihe hakkıma düşen payı ödemeyi taahhüt eden bir mektup yazdım yönetime onlarsa her ay aidat toplamak isterler aksi durumda mahkemeye vereceklerini söylerler böyle bir hakkımın olup olmadığını sormaktayım ayrıca toplanan aidat daire ne kadarsa bendende onu isterler hangi oranda aidat ödemeliyim
 
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
Kısaca yönetim planınızda aksine düzenleme yoksa aidat ödemeniz yasal zorunluluktur.

 
bizim binamız 40 normal 12 dubleks daireden oluşmaktadır yakıt giderleri metre kareye göre mi hesaplanır yoksa petek ölçülerine göre mi hesaplanır

Bina yönetim planınızda farklı bir paylaşım esası belirlenmemişse KMK 20.madde gereği ısınma giderleri arsa payı oranında pay edilir.

 
aidat ve kömür parası almak için yasal yollara başvurmadan bina bodrumda elektrik panosun dan elektriğini kesmek uygun mudur bu işlemi karar defterinde kat malikleri karar ile yapmak yerinde midir?

Resmi kurumlar dışında kişilerin yaşamsal gereksinimi olan su ve elektriği kesmeniz hukuki olmayacaktır. Zira Kat Mülkiyeti Kanunu aidat ödemeyenler hakkında, kat maliki ve kiracıyı müşterek borçlu saymış ve haklarında icra işlemi başlatma hak ve yetkisini yönetici ve diğer kat maliklerine vermiştir.

 
Oturduğum binada 1 yıldır yöneticiyim. Binada 20 daire var. Bir tane daire sahibi 4 aydır aidat vermiyor avukat aracılığıyla tebligat gönderdim ama tebligata itiraz etti avukat mahkemede dava açman lazım diyor zaten alacağım para 240 lira dava 1 yıl uzar diyor avukat bunun başka çaresi yok mu?

Bina alacaklarının tahsili için yapılacak işlem icra takibidir. İcra takibine itiraz halinde ise sonuç almak için itirazın iptali davası açılmalıdır. Hukuki yollardan çözüm almak için bu süresi izlemek ve beklemek durumundasınız.
Ancak komşuluk ilişkileri çerçevesinde uzlaşma olanağınız varsa bunu değerlendirmelisiniz.
Bu iki yöntem dışında yasal bir çözüm yolu bulunmamaktadır.


 
14 daire 2 bağımsız dükkân bulunmakta apartmanımızda dükkânlar aidat veriyor mu vermiyor mu?

Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

 
Karar aldık, binamıza uydu sistemi ve kamera döşeteceğiz. İki adet bağımsız dükyan bulunmakta, dükyanlarda bu gidere katılmak zorunda mı?

Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.


bir kamu kuruluşunda çalışan memurum. Eşimin vefatından dolayı başka yere tayinim çıktı. Ama kaldığım ev bana aitti, bende satılığa çıkardım. Yani evde kimse oturmuyor. Satmaya çalıştığım için kiraya vermedim. Evin kalorifer vanasını kapattım. Evin yakıt parasını ödemek zorunda mıyım? Yarın öbür gün sattığım zaman alacak kişiden nasıl yakıt parası isteyebilirim ki vermezler?

Bina yönetim planınızda boş dairelerin ya da kısmi süreli kullanılan dairelerin bina giderlerine katılmayacağına dair özel bir düzenleme yoksa Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Tüm kat malikleri tüm bina giderlerine katılmak zorundadır. Dairenin kısmi süreli kullanılmakta olması ya da boş olması onu bu giderlerden ya da bir kısmından muaf kılmaz.
 
Ev sahibiyim bugüne kadar apartman için toplanan aidatlarımı ödemekteyim. İşim gereği iki sene boyunca evimde kimse kalmayacak. Peki, ben bu iki sene boyunca aidatımı ödemek zorunda mıyım? Nede olsa hiç bir şekil apartmanın giderlerini kullanmayacağım. Bu konuda beni bilgilendirir misiniz?
 
Bina yönetim planınızda boş dairelerin ya da kısmi süreli kullanılan dairelerin bina giderlerine katılmayacağına dair özel bir düzenleme yoksa Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği

''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Tüm kat malikleri tüm bina giderlerine katılmak zorundadır. Dairenin kısmi süreli kullanılmakta olması ya da boş olması onu bu giderlerden ya da bir kısmından muaf kılmaz.

 
1) Ben oturduğum sitede kiracıyım.2) Oturduğum eve 15.03.2009 tarihinde taşındım.

3) Mart-Nisan ayına ait katı yakıt'ı kullandığımdan dolayı bu 1.5 aylık döneme ait geriye dönük bir talebim yok.

4) Mayıs-Haziran-temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim aylarına ait katı yakıt kömür alınması doğrultusunda aylık 125,00.-TL. Bugüne kadar ödedim.

5) Kasım 2009 ayından geçerli olmak üzere Doğalgaz'a geçildi.

6) 2009 Yıl'ı Kasım ayından geçerli olmak üzere Doğalgaz'ın yakılmasına karar verilmesine rağmen Site Yönetimi, Yönetim Kurul'u Olağan Toplantı Kararlarında
''Katı Yakıt Aidatını 2010 Yıl'ı Ocak Ayına kadar ödenmesi hususunda karar almışlardır. ''Yönetime sorduğumda hiçbir akla mantığa uymayan cevaplar vermektedir. '' Geçmiş yıllara ait kömür borçları için toplanıyor'' demektedirler.

7) Geçmiş yıllara ait kömür borcundan kiracı sorumlu tutulabilir mi? Sorumlu tutup topladıkları para yasal mıdır? Doğalgaza geçilmese idi hadi diyecektim ki kışın yakacağım kömürü almak için bu aidatları topladılar diyeceğim, fakat böyle bir durumda söz konusu değil. Çünkü 03.11.2009 tarihinden itibaren doğalgaz'a geçildi.

8) Site Yönetimine Noterden ihtar çekip, ödediğim aidatları yasal faizi ile birlikte isteme hakkım var mıdır?

9) Katı yakıt için toplanan 125,00.-TL. Aidatı DOĞAL GAZ'A GEÇİLDİĞİ'NDEN DOLAYI KASIM 2009'DAN İTİBAREN ÖDEMEZ İSEM HUKUKEN SUÇLU SAYILIR MIYIM?

Yukarıda maddeler halinde sıralamaya çalıştığım sorunuma KİRACI OLARAK HAKLARIM NELERDİR? NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM?


Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 25.11.1996 Tarih, Esas 199.679.412 Karar 1996/10417 sayılı kararına göre ise
''Kat malikleri kurulu kararlarına karşı kural olarak iptal davası ancak kat malikleri tarafından açılabilir. Kiracının ya da bağımsız bölümü devamlı suretle işgal eden kişinin dava hakkı ancak bağımsız bölümden veya ana gayrimenkulün ortak yerlerinden bu statüsüne dayanılarak, yararlanmasını engelleyen kararlara karşı dava açılabilir. Ortak giderlerin ödenmesi esas itibariyle bağımsız bölüm maliklerinin sorumluluğunda bulunduğu için bu konudaki kat malikleri kurulu kararlarına karşı kiracı ya da devamlı olarak bağımsız bölümde oturan kişinin dava açma hakkı yoktur.''

''Gider ve avans payı ister malik ister kiracı tarafından ödensin bağımsız bölüme bağlı olarak oluşan ve sürekli şekilde her ay eksiksiz yönetime ödenmesi gereken bir borç olup bağımsız bölümün satılarak el değiştirmesi ya da kiracının ayrılması halinde bu kişilerin kullandığı dönem için gerçekleşen harcamaların saptanarak fazlalık varsa iadesi gerekmez. Kiracının yararlandığından çok aidat ödeme iddiası kira sözleşmesine dayanılarak malike karşı ileri sürülebilir.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 16.4.2002 Tarih, Esas 2002/3802 Karar 2002/4321 sayılı kararı bu yönde olup kiracı sorununu ev sahibi ile çözmelidir.

 
Yönetici apartman GELİR makbuzuna dayanarak icra takibi yaptı. Bu ödeme belgesi değil midir? Yasal mıdır?

Apartman giderlerini ödemeyen kat maliki ya da kiracı hakkında kat maliklerinden biri ya da yönetici olarak yasal yollara başvurma hakkını taşımakta olup ilgililer hakkında icra takibi başlatılabilir.
Borçlu kat maliki ya da kiracı hakkında yapılacak icra takibinin türü, ilamsız icra takibidir. Bu takibi yapabilmek için icra dairesi, matbu formlar olan ve alacaklı tarafından doldurulması gereken takip talebi ve ödeme emrinden başka belge istemez. Ancak, borçlu takibe itiraz eder ve itirazın iptali davası açılırsa, bu durumda bu borç miktarını kanıtlayacak tüm belgeleri (işletme projesi, borç miktarının bildirildiği belgeler vs) delil olarak ibraz edilmelidir.

 
Apartmanımızda 17 daire, giriş katında 5 işyeri olmak üzere toplam 22 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Isınma şekli doğalgaz merkezi sistemdir. (Daha önce kömür kaloriferi vardı). Geçen yıl yüksek doğalgaz fiyatları sebebi ile bu sene işyeri sahipleri artık ısınma giderlerine katılmayacaklarını belirttiler. Apartman yönetim planımızda, aidatların ödenmesi ve ortak giderlere katılma konusunda Kat Mülkiyeti Kanunu'na paralel düzenleme mevcuttur. Yönetim olarak, konu ile ilgili işyeri sahiplerini bilgilendirdik, yasal çerçevelerini kendilerine anlattık. Ancak, işyeri sahipleri noter getirip petekleri söktüreceklerini, ısınma giderleri ve diğer hiç bir ortak giderlere bundan sonra katılmayacaklarını beyan ettiler. Bizi mahkemeye verin yine de ödeme yapmayacağız demektedirler. Noter marifetiyle böyle bir tasarrufta bulunmaya hakları var mıdır?

Bina yönetim planı tüm malik ve sakinleri bağlayan sözleşme bir nevi binanın anayasası demektir. Yönetim planı düzenlemelerine aykırı olarak bağımsız bölümlerin bina giderlerine katılmaktan kaçınması söz konusu olamaz. Peteklerin sökülmesi de bu mükellefiyeti ortadan kaldırmaz. Ödeme yapmayanlar hakkında yasal işlem başlatma hakkınız bulunmakta olup mahkeme yönetim planını esas alarak kişilerin bina giderlerini ödemeleri yönünde karar verecektir.

 
20 dairelik binayız binamızın 3 sakini yurt dışında ikamet etmekte olup 4 yıldır gelmemektedirler. bu yıllara ait aidat gelirlerini şahıslardan takip yolunu öğrene bilir miyim?

Apartman giderlerini ödemeyen kat maliki ya da kiracı hakkında kat maliklerinden biri ya da yönetici olarak yasal yollara başvurma hakkınız bulunmakta olup ilgililer hakkında icra takibi başlatmanız gerekmektedir. Bunun için yazılı uyarıda bulunma zorunluluğu yoktur.
Borçlu kat maliki ya da kiracı hakkında yapılacak icra takibinin türü, ilamsız icra takibidir. Bu takibi yapabilmek için icra dairesi, matbu formlar olan ve alacaklı tarafından doldurulması gereken takip talebi ve ödeme emrinden başka belge istemez. Ancak, borçlu takibe itiraz eder ve itirazın iptali davası açılırsa, bu durumda bu borç miktarını kanıtlayacak tüm belgeleri (işletme projesi, borç miktarının bildirildiği belgeler vs) delil olarak ibraz edebilirsiniz.
İşlemleri bir avukat aracılığı ile takip edecek iseniz bu durumda kat malikleri kurulunun avukat tutma hususunda yöneticiyi yetkilendirmiş olması gerekecektir.

 
Her hangi bir daireden aidat alamazsam ne yapmam gerek.
 
Apartman giderlerini ödemeyen kat maliki ya da kiracı hakkında kat maliklerinden biri ya da yönetici olarak yasal yollara başvurma hakkınız bulunmakta olup ilgililer hakkında icra takibi başlatmanız gerekmektedir. Bunun için yazılı uyarıda bulunma zorunluluğu yoktur.
Borçlu kat maliki ya da kiracı hakkında yapılacak icra takibinin türü, ilamsız icra takibidir. Bu takibi yapabilmek için icra dairesi, matbu formlar olan ve alacaklı tarafından doldurulması gereken takip talebi ve ödeme emrinden başka belge istemez. Ancak, borçlu takibe itiraz eder ve itirazın iptali davası açılırsa, bu durumda bu borç miktarını kanıtlayacak tüm belgeleri (işletme projesi, borç miktarının bildirildiği belgeler vs) delil olarak ibraz edebilirsiniz.
İşlemleri bir avukat aracılığı ile takip edecek iseniz bu durumda kat malikleri kurulunun avukat tutma hususunda yöneticiyi yetkilendirmiş olması gerekecektir.

 
3 bloklu bir sitenin baştaki bloğa giriş çıkışları sitenin girişinden ayrı olan ticari büro işyerinin normal daireler gibi aidat verir mi?
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

9 katlı 27 dairesi bulunan binada oturuyoruz. Aylık 50 TL aidat toplanıyor ama ödemeyenlerden dolayı bina yönetimi asansörü ve elektriği kesti. Biz ödeyenler olarak ne yapabiliriz dava açma gibi bir hakka sahip miyiz?

KMK 20.madde
''Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Gereği icra takibi başlatma hakkınız bulunmaktadır.


Oturduğum apartmanda 4 daire var ve herkes ev sahibi yalnız iki daire bir kişiye ait apartmanımız kömür kaloriferle ısınıyor her daire belli miktarda kömür alıyor yalnız bu iki hissesi olan komsum kömür almıyor sürekli alacağım diye bizi oyalıyor havalarda soğudu ev buz gibi benim komsumu şikâyet etme hakkım var mı nasıl bir yaptırım uygulayabilirim.

Ödeme yapmayan kişi hakkında KMK 20.madde hükmüne dayanarak icra takibi başlatma hakkınız bulunmaktadır.

KMK 20.madde
''Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

 
Aidat borcunu ödemeden evini satan kişiyi nasıl icraya veririm.
 
Apartman giderlerini ödemeyen kat maliki ya da kiracı hakkında kat maliklerinden biri ya da yönetici olarak yasal yollara başvurma hakkınız bulunmakta olup ilgililer hakkında icra takibi başlatmanız gerekmektedir. Bunun için yazılı uyarıda bulunma zorunluluğu yoktur.
Borçlu kat maliki ya da kiracı hakkında yapılacak icra takibinin türü, ilamsız icra takibidir. Bu takibi yapabilmek için icra dairesi, matbu formlar olan ve alacaklı tarafından doldurulması gereken takip talebi ve ödeme emrinden başka belge istemez. Ancak, borçlu takibe itiraz eder ve itirazın iptali davası açılırsa, bu durumda bu borç miktarını kanıtlayacak tüm belgeleri (işletme projesi, borç miktarının bildirildiği belgeler vs) delil olarak ibraz edebilirsiniz.
İşlemleri bir avukat aracılığı ile takip edecek iseniz bu durumda kat malikleri kurulunun avukat tutma hususunda yöneticiyi yetkilendirmiş olması gerekecektir.

Yeni yönetici oldum. Haziran 2009 da. Binamız 28 daire,26 sında oturuluyor. Oturma izni alamadık. Çevre düzenlemesi yapamadık. Yakıt için 50ton kömür aldık Kaloriferi yakmaya başladık ama 8arkadaş aidat ödemiyor. 5ay oldu. bir tane daire sahibi içini borçtan yaptıramadı. Yalnız içinin petekleri takıldı. Oturma izni almadan borçluları ben icraya verebilir miyim?

KMK 17.madde son fıkra
''Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi ana gayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.''
Düzenlemesine göre 26 dairesi kullanılan binanızda Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri geçerlidir ve aidat ödemeyenler hakkında yönetici olarak icra işlemi başlatma hakkınız bulunmaktadır.

 
2 Haziran 2008 tarihinde satıcı firma ile aramızda satış sözleşmesi imzalayarak bir daire aldım. Bakiye kalan borç senetlerimi firmaya 30 Aralık 2008 tarihine kadar ödedim. Satın aldığım bu dairede hala oturmuyorum. Tapusunu da 20 Ağustos 2009 da resmen üzerime aldım. Satıcı firma site yönetimine satışı bildirmediği (satışı Eylül 2009 da bildirdi) için site yönetimi benden Haziran 2008 - Ağustos 2009 tarihleri arasında her hangi bir aidat ödemesi istemedi. Satıcı firma da bu tarihler arasında site yönetimine hiç aidat ödemesi yapmamış. Bu tarihler arasındaki aidat borcunu kimin ödemesi gerekiyor? Benim sorumluluğum tapuyu Ağustos 2009 da aldığım için bu tarihten sonra mı başlıyor? Yoksa satıcı firma ile Haziran 2008 de imzaladığım satış sözleşme tarihinden itibaren mi? veya ödemesini Aralık 2008 de tamamladığım tarihten itibaren mi? başlıyor. 

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin E. 2002/7159, K. 2002/9012 ve 1.10.2002 tarihli kararı sorunuzun yanıtını içermektedir.
''• KAT MALİKİNİN ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Kat Mülkiyetinin Devri Halinde Eski Malikin Aidat Borcundan Yeni Malikin Sorumlu Tutulamayacağı )
• ORTAK GİDER BORCUNDAN SORUMLULUK ( Kat Mülkiyetinin Devri Halinde Eski Malikin Aidat Borcundan Yeni Malikin Sorumlu Tutulamayacağı )
• ESKİ MALİKİN AİDAT BORCUNDAN YENİ MALİKİN SORUMLU TUTULAMAMASI ( Kat Mülkiyetinin Devri Halinde ) 634/m.20
ÖZET: Dava ortak aidat borcunun tahsili ile ilgili icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Dosyada toplanan belgelere ve özellikle tapu kaydı içeriğine göre davalının 18 nolu bağımsız bölümü 9.3.2000 tarihinde satın aldığı takibe ve davaya konu edilen ortak gider alacağının davalının bağımsız bölüm maliki olduğu tarihten önceki aylara ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır. Saptanan bu durum karşısında davalının, kat maliki olmadığı dönemle ilgili ortak gider borcundan sorumlu tutulmayacağı gözetilmeden davanın kabulü ile aleyhinde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. ''

Bu karardan da anlaşılacağı üzere ana taşınmazın giderlerinden yeni malik satın aldığı tarihten itibaren sorumludur.

 
 
23 dairelik bir apartmandan daire satın alan 18 kişiyiz mütahittin elinde 7 daire daha satılmayı bekliyor. Bizler bir araya gelerek apartman yönetimi oluşturduk gerekli yerlere başvurularımızı yaptık aidatları ve yakıt parasını belirleyip ilan ettik. Müteahhit yakıt parası konusunda zorluk çıkararak ödemek istememektedir. Bu konuda neler yapabiliriz? Bağlayıcı hükümler var mıdır?

Bina yönetim planınızda aksine düzenleme yoksa Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği aidat giderlerinin ödenmesi yasal zorunluluktur ve ödeme yapmayanlar hakkında yöneticinin icra takibi başlatma hakkı yasadan doğmaktadır.

 
Apartmandaki oturulmayan dairelerin sahipleri aidat ödemekle yükümlümüdür
 
Bina yönetim planınızda boş dairelerin ya da kısmi süreli kullanılan dairelerin bina giderlerine katılmayacağına dair özel bir düzenleme yoksa Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği

''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Tüm kat malikleri tüm bina giderlerine katılmak zorundadır. Dairenin kısmi süreli kullanılmakta olması ya da boş olması onu bu giderlerden ya da bir kısmından muaf kılmaz.

 
Dükkân sahi binamızın ortak balkon tamiratlarına itiraz etme ve katılmama sorumluğu var mıdır dükkân sahipleri nelere ortaktır ortak giderlerde
 
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

 
Sitemizde aidatlar düzgün ödenmiyor başkanda komşuları icraya vermek istemiyor bankamıza talimat versek aidatlarını yatırmayan üyelerden tahsil eder mi böyle bir uygulama var mı?

KMK 35.madde aidat ödemelerini yapmayan malik ve sakinler hakkında icra takibi başlatma görevini yöneticiye vermiştir. Banka yetkililerinin bu konuda bir hak ve yetkileri olmadığından talebinize olumlu yanıt vermeleri hukuken mümkün değildir.

 
 
 
Yeni tamamlanmış bir apartmanda 10 dairenin 6 sına oturmuşlar. Benim dairem boş kalacak. Yakıt giderine tam olarak katılmam zarurimi?
 
Bina yönetim planınızda boş dairelerin ya da kısmi süreli kullanılan dairelerin bina giderlerine katılmayacağına dair özel bir düzenleme yoksa Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği

''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Tüm kat malikleri tüm bina giderlerine katılmak zorundadır. Dairenin kısmi süreli kullanılmakta olması ya da boş olması onu bu giderlerden ya da bir kısmından muaf kılmaz.


 
7 katlı 14 daireli apartmanın altında 2 dükkân sahibiyim dış cephe boyasına katılım payım olur mu? olursa ne kadar ödemem gerekir?

Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

 
 Altında dükkânların bulunduğu bir apartmanın dış cephesi boyatılıyor. Dükkânların bulunduğu kısımda boyanacak bir duvar falan yok, dolayısıyla boya dükkânların üstünden yani birinci kattan başlayacak. Bu durumda dükkân sahipleri daire sahipleriyle birlikte boya ücreti ödemek zorunda mıdır?
 
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

 
Sitenin aidat alacaklarının bir yıllık olduğu bir yılı geçen borçların bir daha tahsil edilemediği hakkında birisinden duyum aldım bu doğrumu. Yani site yönetimi olarak 2008 yılının ve daha önceki borçların tahsilini yapamıyormuşuz doğrumu...
Ayrıca ikinci sorumda ben bulunduğum sitede yöneticilik yaparken aynı siteden ev aldım. Evi aldığım şahsın siteye borcu vardı. Yönetici olduğum için borcu söyledim... Şuan durumum yok ama söz veriyorum iki ay içinde ödeyeceğim dedi. bu arada ben yönetimi bıraktım ve yeni yönetim adamı aramayıp hep beni aradılar. ve şimdide icra takibi yapılacak diyorlar... Ayrıca bu dairenin ben aldıktan sonra hiç borcu yok. Acaba bu eski borç evin eski sahibinin mi yoksa benim mi. ayrıca beni icraya verebilirler mi?

Borçlar Kanunu 126.madde gereği,
''Aşağıdaki alacak veya davalar hakkında beş senelik müruru zaman cari olur.

1. Alelumum kiralar ile resülmal faizleri ve muayyen zamanlarda tediyesi meşrut aidat hakkındaki davalar''
aidat alacakları 5 yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Sorunuzun 2.bölümü için ise her malik taşınmazı satın aldığı tarihten itibaren aidat ve diğer giderlerin yasal muhatabı olacaktır.
Bu nedenle malik olmadan önceki döneme ait borcun sizden istenmesi yasal değildir. Hakkınızda icra işlemi başlatılacak olursa tapu fotokopiniz ile itirazda bulunmalısınız.

 
yöneticiyim. apartmandaki kiracıyı ilgilendiren giderler ödenmediğinde. kimi icraya vermeliyim. daire sahibini mi? kiracıyı mı?
 
Kat Mülkiyeti Kanunu, 20.madde gereği,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

22.madde gereği ise,
''Kat malikinin, 20 ncı madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.''

Bu iki yasal düzenleme gereği ana taşınmazın giderlerinden esasen kat maliki sorumlu olmakla birlikte bağımsız bölümü fiilen kullanan da bu masraflardan kat maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadırlar.
Bina yöneticisi ödenmeyen apartman giderlerini ister kat maliki ister bağımsız bölümü fillen kullanan ve isterse her ikisinden de talep etme hakkına yasal olarak sahiptir.
Kat maliki ile kiracı aralarındaki kira sözleşmesi hükümleri çerçevesinde bu giderlerin paylaşımını yapabilirler. Kat maliki ve kiracıların arasındaki bu paylaşım bina yönetimini bağlamaz.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 30.3.2006 Tarih, Esas 2006/1820 Karar 2006/2566 sayılı kararına göre
''Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderlerinden her kat malikinin arsa payı oranında sorumlu olması sebebiyle, kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan, gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma hakkına veya başka sebebe dayanarak devamlı olarak yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup yaptığı ödeme, kira borcundan düşülür. Davacı kat malikinin, davalı kiracıdan kiralamış olduğu bağımsız bölüme ait ortak gider ve aidat borcunun gecikme faiziyle tahsilini talep ettiği davada, mahkemece, davalı kiracının kiraladığı bağımsız bölümde oturmasına dayanak teşkil eden yazılı veya sözlü kira sözleşmesi olup olmadığı araştırılmalı, varsa yazılı sözleşme ve diğer belgeler getirtilerek davalının aylık veya daha uzun süreli toptan ödeme yapıp yapmadığı incelenmeli, kiracının borçtan kira oranında sorumlu tutulacağı göz önüne alınarak belirlenen kira miktarının ödeme zamanı bakımından sınırını aşmamak kaydıyla tüm borcun tahsiline karar verilmelidir. ''

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 27.1.2003 Tarih, Esas 2002/11525 Karar 2003/393 sayılı kararına göre ise
''Ortak gider ve avans borcundan dolayı yönetici veya kat maliklerinden her biri, ister borçlu olan bağımsız bölüm malikine isterse onun bağımsız bölümünden sürekli şekilde yararlanan kişiye veya her ikisine karşı icra takibi yapabilir veya dava açabilir.''

 
17 daireli bir apartmanda yöneticiyim binamızda iki tane kiracı ve iki tane boş daire var. Son yaptığımız toplantıda çoğunluk sağlayarak şöyle bir karar aldık bina aidatı 20tl olacak, boş daire sahipleri aidatı 10 TL verecek kiracılar 10 TL verecek kiracılardan alınmayan 10tl kiraya veren ev sahibinden alınacak, çünkü apartmanın aylık gideri temizlik ve otomattan ibaret ortalama aylık 150tl civarı kiracıların sadece bunlara katılması için boş daire sahiplerinin de şu anki ortak giderlerden faydalanmadıklarından ilerde yapılması planlanan merkezi sistem gibi masraflar için para biriktirmek amacıyla 10 TL alınması yönünde karar aldık. size sorum konutunu kiraya veren ev sahipleri kendilerine düşen 10tl yi vermeyeceklerini 20tl aidatın tamamını kiracıdan almamız gerektiğini söyleyerek aidata katılmamaktadırlar bu konuda yasal olarak ne yapabiliriz
 
Kat Mülkiyeti Kanunu, 20.madde gereği,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

22.madde gereği ise,
''Kat malikinin, 20 ncı madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.''

Bu iki yasal düzenleme gereği ana taşınmazın giderlerinden esasen kat maliki sorumlu olmakla birlikte bağımsız bölümü fiilen kullanan da bu masraflardan kat maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadırlar.
Bina yöneticisi ödenmeyen apartman giderlerini ister kat maliki ister bağımsız bölümü fiilen kullanan ve isterse her ikisinden de talep etme hakkına yasal olarak sahiptir.
Kat maliki ile kiracı aralarındaki kira sözleşmesi hükümleri çerçevesinde bu giderlerin paylaşımını yapabilirler. Kat maliki ve kiracıların arasındaki bu paylaşım bina yönetimini bağlamaz.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 30.3.2006 Tarih, Esas 2006/1820 Karar 2006/2566 sayılı kararına göre
''Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderlerinden her kat malikinin arsa payı oranında sorumlu olması sebebiyle, kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan, gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma hakkına veya başka sebebe dayanarak devamlı olarak yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup yaptığı ödeme, kira borcundan düşülür. Davacı kat malikinin, davalı kiracıdan kiralamış olduğu bağımsız bölüme ait ortak gider ve aidat borcunun gecikme faiziyle tahsilini talep ettiği davada, mahkemece, davalı kiracının kiraladığı bağımsız bölümde oturmasına dayanak teşkil eden yazılı veya sözlü kira sözleşmesi olup olmadığı araştırılmalı, varsa yazılı sözleşme ve diğer belgeler getirtilerek davalının aylık veya daha uzun süreli toptan ödeme yapıp yapmadığı incelenmeli, kiracının borçtan kira oranında sorumlu tutulacağı göz önüne alınarak belirlenen kira miktarının ödeme zamanı bakımından sınırını aşmamak kaydıyla tüm borcun tahsiline karar verilmelidir. ''

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 27.1.2003 Tarih, Esas 2002/11525 Karar 2003/393 sayılı kararına göre ise
''Ortak gider ve avans borcundan dolayı yönetici veya kat maliklerinden her biri, ister borçlu olan bağımsız bölüm malikine isterse onun bağımsız bölümünden sürekli şekilde yararlanan kişiye veya her ikisine karşı icra takibi yapabilir veya dava açabilir.''

 
MERKEZİ SİSTEMDE. BİZİM APARTMANDA DAİRELER ÇEŞİTLİ BÜYÜKLÜKTE. ŞİMDİYE KADAR PETEK SİSTEMİ İLE DOĞALGAZ FATURASI BÖLÜNÜYORDU. KANUNİ OLARAKTA BU SİSTEM GEÇERLİMİ. VEYA BAŞKA NASIL BÖLEBİLİRİZ.

KMK 20.madde
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.''
Gereği gider paylaşımı yapılmalıdır.
Konu hakkında bina yönetim planınızı incelemeli ve kat malikleri kurulu kararlarınıza bakmalısınız.

Binamızda oturan bir daire sahibi 10 aydır aidatını (Toplam 410 TL) ödemiyor. Bunu kendisinden nasıl tahsil edebiliriz.

Apartman giderlerini ödemeyen kat maliki ya da kiracı hakkında kat maliklerinden biri ya da yönetici olarak yasal yollara başvurma hakkınız bulunmakta olup ilgililer hakkında icra takibi başlatmanız gerekmektedir. Bunun için yazılı uyarıda bulunma zorunluluğu yoktur.
Borçlu kat maliki ya da kiracı hakkında yapılacak icra takibinin türü, ilamsız icra takibidir. Bu takibi yapabilmek için icra dairesi, matbu formlar olan ve alacaklı tarafından doldurulması gereken takip talebi ve ödeme emrinden başka belge istemez. Ancak, borçlu takibe itiraz eder ve itirazın iptali davası açılırsa, bu durumda bu borç miktarını kanıtlayacak tüm belgeleri (işletme projesi, borç miktarının bildirildiği belgeler vs) delil olarak ibraz edebilirsiniz.
İşlemleri bir avukat aracılığı ile takip edecek iseniz bu durumda kat malikleri kurulunun avukat tutma hususunda yöneticiyi yetkilendirmiş olması gerekecektir.

 
 Toki den taksitle aldığım evi 2009 ağustos ayında bankaya teslim ettim. Ekim ayı içerisinde de anahtarı teslim edeceğimi bana yeni haber verdiler fakat bu süre zarfında evi hiç kullanmadık zaten haziran da teslim ettiler şimdi ben kaç aylık yakıt aidatından sorumlu olurum. ben temmuz ve ağustos diye biliyorum fakat yönetim anahtarı teslime geleceğim gün olan 3 Ekimi baz alıyor. Temmuz ayında yakıt kararı alınmıştı. Ben bunu ödemeye hazırım. Devir ettiğim tarihten sonraki aylardan sorumlu olur muyum? Yönetimden borcu yoktur yazısını alıp tok iye vereceğim. Diğer sitelerden farklı bir sistem izlenmektedir bunu bilemiyorum ama ben evi devrettiğim için diğer aylardan sorumlu olmamalıyım

Evrak üzerinde yasal devir işlemi tamamlama tarihinden itibaren bağımsız bölüm giderleri yeni malike ait olacaktır. Ancak sözleşme ve üyelik belgelerinizi de incelemeniz yararlı olacaktır.

 
 5 bloklu bir sitede oturuyoruz. her bloğun ayrı yönetimi mevcuttur. Bizim bloğumuzda 78 daire var. 4 tip daire var. A,B,C,D. diye tipler. Örneğin a dairesi 90 m2 b dairesi 120 m2 gibi. Merkezi ısıtma sisteminde bu seneye kadar her daire tipi metre kare büyüklüğüne göre yani daire tipine göre ödeme yapıyordu. bu sene yönetim sistemi değiştirerek, her evdeki petek sayısına göre her daireden farklı ücretler almaya başladı. biz buna itiraz ettik. 30 yıldır uygulanan bu sistemin değiştirilmesi haksızlık. Üst katlarda, alt katlarda oturan ve kuzey cephelerde oturan aynı daire tipleri diğerlerine göre çok daha fazla para ödemeye başladılar. Kaldı ki sitenin diğer 4 bloğu hala eski uygulamaya devam ediyor. bu konuda sorum şu. bina yönetimi bu kararı alması için oy birliğimi, oy çokluğumu lazım. ve yönetimin bu tip bir kararla yakıt paralarını her dairede ayrı olacak şekilde yapması, metre kare sisteminden petek sayısı sistemine geçmesi doğrumudur.
 
KMK 20.madde
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

KMK 28.madde
''Yönetim plânı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim plânı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

Yönetim plânında hüküm bulunmayan hallerde, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.''
Düzenlemeleri gereği öncelikle gider paylaşımı hususunda yönetim planınızı incelemelisiniz. Bina yönetim planınızı bağlı olduğunuz Tapu dairesinden temin edebilirsiniz. Yönetim planına aykırılık söz konusu ise Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınızı kullanmalısınız.

 
1 yıldır bina yöneticiliği yapıyorum binanın çatısında yapılacak tadilat için 3 aylık 50tl toplama kararı aldık yalnız binamızda 3+1 ve 2+1 daireler var bu miktar daireler arasında değişir mi? aidatını ödemeyenler için nasıl bir yasal işlem yapabiliriz
KMK 20.madde gereği
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

 
 Kiracı iki ay evimde oturdu, ancak ne kira verdi ne de aidatı ödedi. Neyse ki iki ay sürdü, Bugün evi boşalttı, ancak kiracının ödemediği aidatlar ev sahibinin mesuliyetine geçer mi? Ödenmeyen iki aylık aidatı ben ev sahibi olarak ödemek zorunda mıyım?

KMK 20.madde gereği bina giderlerinden esas sorumlu olan ev sahibidir. Ödenmeyen aidatları ödeme yükümlülüğünüz bulunmakta olup aksi halde yönetici hakkınızda icra işlemi başlatabilecektir.
 
güvenliği olan, merkezi ısıtma sistemli bir binanın müstakil girişli dükkânına 2 ay önce taşındık. Binanın görevlisinden ya da başka bir şeyinden hizmet almıyoruz. Apartman yönetimin söylediğine göre diğer dairelerin ödediği aidatın %50 sini ödemekle yükümlüymüşüz. Hiç bir hizmet almıyoruz (asansör -otomatik vb hizmetler ve demirbaş kullanımı dâhil) , sadece güvenlik hizmeti almış oluyoruz. Bunun dışında dükkân m2 si 50 -dairelerin m2 si 140.Bu durumda merkezi ısınma da da bir yanlışlık oluyor... daha önceki yerlerimizde hiç aidat ödemiyorduk... Bu durum için bize resmi ve aydınlatıcı bir bilgi verir misiniz? ne yapmalıyız? yönetime itiraz ettik ama yıllardır böyle diye bunu kabul etmiyor.
 
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

 
yönetici, yapılan genel kurul toplantılarının kararlarını kesinlikle tebliğ etmiyor. katılmayan kat maliklerine tebliğ yapılmıyor. sonradan gördüğümüz kararlar dökümlerinde konuşulmamış konularda dahi kararlar alınmış diye yazmış.
asansörlerin bakımı yaptırılacak dendi. teklif mektupları toplansın diye genel kurulda karar alındı. toplamış işi vermiş ve asansörleri yaptırdım diye görevliyle taksitler halinde para toplatıyor. toplam borcumuzu ve vadesinin yazılı olduğu borç tebliği istedim. kimseye borç tebliği yapmak zorunda olmadığını söyledi. vermeyeni de icraya vereceğini söyledi. borç tebliği yapılmaması yasal olası bir durum mu? genel kurulda borç miktarı diye bir husus konuşulmamıştı parayı ödeyeyim mi?


Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E. 2004/388 K. 2004/1341 T. 26.2.2004 sayılı kararı gereğince ''Kat Mülkiyeti Yasası'na göre, yönetici tarafından hazırlanan işletme projesinin kat malikleri kurulu nezdinde itiraz haklarını kullanabilmeleri bakımından kat malikleri veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilmesi gerekir ise de, anılan Yasa'da kat malikleri kurulu kararlarının tebliğini zorunlu kılan bir hüküm bulunmamaktadır.''

Aşağıdaki Yargıtay kararında da belirtildiği üzere, Kat Malikleri Kurulu kararları Sulh Mahkemesi'nce iptal edilmedikçe bütün kat maliklerini bağlar.

T.C.YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
E. 2005/18–59,K. 2005/130,T. 2.3.2005
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Aidatların Belirlenmesi Gibi Mutad Yönetim İşlerine İlişkin/İptal Edilmedikçe Bütün Kat Maliklerini Bağlayacağı - Ödenmeyen Ortak Onarım ve Aidat Giderlerinin Tahsili İstemi )
• AİDAT VE ONARIM GİDERLERİ ( Ödenmeyenlerin Tahsili İstemi - Aidatların Belirlenmesi Gibi Mutad Yönetim İşlerine İlişkin Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptal Edilmedikçe Bütün Kat Maliklerini Bağlayacağı )
• YÖNETİM PLANI ( Adi Çoğunlukla Alınabilen Kararların Yönetim Planı Hükümleriyle Çelişkili Olması - Karara Olumlu Oylarıyla Katılmayan Maliklerden Her Birisinin İptalini Mahkemeden İsteyebileceği )
• MUTAD YÖNETİM İŞLERİNE DAİR KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Aidatların Belirlenmesi Gibi - İptal Edilmedikçe Bütün Kat Maliklerini Bağlayacağı/Ödenmeyen Ortak Onarım ve Aidat Giderlerinin Tahsili İstemi )
634/m.20,32,37
ÖZET: Kat Mülkiyeti Yasası'nın özel ve mutlak nisap öngördüğü hususlara ilişkin kararlar dışındaki, aidatların belirlenmesi gibi Mutad yönetim işlerine ilişkin kat malikleri kurulu kararları iptal edilmedikçe Yasa'nın 32. maddesinin ikinci fıkrasının buyurucu hükmü gereği olarak bütün kat maliklerini bağlayıcı niteliktedir. Adi çoğunlukla alınabilen kararların, yönetim planı hükümleriyle çelişkili olması durumunda, karara olumlu oylarıyla katılmayan maliklerden her birisi bunun iptalini mahkemeden isteyebilir.

Dava, ödenmeyen ortak onarım ve aidat giderlerinin tahsili istemine ilişkin olup, davaya dayanak yapılan kat malikleri kurulu kararlarının iptali istemiyle ayrı bir dava da açılmış olduğundan müstakil bir davaya konu edilmiş husus eldeki davada ayrıca irdelenemez.

Öte yandan, Kat Mülkiyeti Yasası'nın 37. maddesine göre işletme projesinin kat malikleri kurulu kararıyla belirlenmiş olması halinde yöneticinin ayrıca bir işletme projesi hazırlamasına gerek yoktur. Bu nedenlerle, davaya dayanak yapılan kat malikleri kurulu kararı esas alınmak suretiyle aidatlara ilişkin istem yönünden de defter ve kayıtlar üzerinde inceleme ve değerlendirme yapan ek bilirkişi raporu alınarak davalının ödenmeyen boya, onarım ve aidat borçlarının ve buna bağlı gecikme tazminatının tespit edilip ulaşılacak bu miktarın tahsiline karar verilmesi gerekir.

DAVA: Taraflar arasındaki ''''alacak'''' davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 22.03.2004 gün ve 2003/870 E. 2004/352 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin 24.06.2004 gün ve 2004/4735 – 5341 sayılı ilamı ile

''''... Dava, ödenmeyen ortak onarım ve aidat giderlerinin tahsili istemine ilişkin olup, kat malikleri kurulunun 29.1.2002 tarih ile 7.6.2002 tarihli kararları ile Kat Mülkiyeti Yasası'nın 20. maddesine dayalı olarak açılmıştır.

Davalı vekili savunmasında, Yönetim Planı'nın 42. maddesinde her türlü giderlerden muaf tutulan dava konusu dükkânlar için gider istenemeyeceğini ve yapılan harcamaların lüks masraflar olduğunu ileri sürerek davanın reddini istemiştir.

Yönetime ait defter, kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda, salt onarım giderleriyle ilgili olarak dava konusu iki bağımsız bölümün paylarına düşen toplam 523.529.412 TL'nin ödenmediğinin tespit edildiği, işletme projesi olmadığından aidat borcunun hesaplanamadığı bildirilmiştir.

Mahkemece, dava konusu edilen 19 ve 23 nolu dükkân nitelikli bağımsız bölümlerin dosyada mevcut Yönetim Planı'nın 42. maddesinin 3 numaralı bendi hükmüne göre ortak giderlere katılmamaları gerektiği, buna aykırı olan kat malikleri kurulu kararının yok hükmünde olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Oysa Yargıtay'ın kararlılık kazanmış uygulamalarında Kat Mülkiyeti Yasası'nın özel ve mutlak nisap öngördüğü hususlara ilişkin kararlar dışındaki, aidatların belirlenmesi gibi Mutad yönetim işlerine ilişkin kat malikleri kurulu kararlarının iptal edilmedikçe Yasa'nın 32. maddesinin ikinci fıkrasının buyurucu hükmü gereği olarak bütün kat maliklerini bağlayacağı kabul edilmektedir. Adi çoğunlukla alınabilen kararların, yönetim planı hükümleriyle çelişkili olması durumunda bunun iptalini, karara olumlu oylarıyla katılmayan maliklerden her birisinin mahkemeden istemesi mümkündür. Nitekim somut olayda davaya dayanak yapılan kat malikleri kurulu kararlarının iptali istemiyle bir dava da açılmış olup, kararın yasaya ve yönetim planına uygunluğu o davada değerlendirilip tespit edilecektir. Müstakil bir davaya konu edilmiş hususun eldeki davada ayrıca irdelenmesi olası değildir. İptal istemiyle açılan davanın sonucuna göre bir hak doğarsa bunun geri istenebileceği de kuşkusuzdur. Öte yandan, Kat Mülkiyeti Yasası'nın 37. maddesine göre işletme projesinin kat malikleri kurulu kararıyla belirlenmiş olması halinde yöneticinin ayrıca bir işletme projesi hazırlamasına gerek olmayıp bu husustaki kat malikleri kurulu kararının doğrudan uygulanmaya konulması yeterlidir.

Açıklanan nedenlerle davaya dayanak yapılan kat malikleri kurulu kararı esas alınmak suretiyle aidatlara ilişkin istem yönünden de defter ve kayıtlar üzerinde inceleme ve değerlendirme yapan ek bilirkişi raporu alınıp önceki raporla birlikte değerlendirmek suretiyle davalının ödenmeyen boya, onarım ve aidat borçlarının ve buna bağlı gecikme tazminatının tespit edilip ulaşılacak bu miktarın tahsiline karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz...''''

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Açıklanan nedenle, Yerel Mahkeme direnme hükmünün BOZULMASINA, 02.03.2005 gününde karar verildi.

sitede dairem var su an bos bu durumda yakıt parası ödeme zorunluluğum var mı yakıt parasının kararının alındığı toplantıya çağrılmadım

Bina yönetim planınızda boş dairelerin ya da kısmi süreli kullanılan dairelerin bina giderlerine katılmayacağına dair özel bir düzenleme yoksa Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği

''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Tüm kat malikleri tüm bina giderlerine katılmak zorundadır. Dairenin kısmi süreli kullanılmakta olması ya da boş olması onu bu giderlerden ya da bir kısmından muaf kılmaz.

 
Yeni bir daire aldım dairenin aidat ödeme seklı 12 ay üzerındenmıs yanı gecen sene eylulde baslanıyo 2009 eylulune kadar son sonra tekrar toplantı oluyo ve kararlar alınıp yenı senede ne kadar odenecegı soylenıyomus benım burdakı sorunum daıreyı mart ayında aldım ve kalorıfer yanarken mart-nısan- mayıs aıdatlarını odedım yandıkca kalorıfer odedım anlıcanız ama yonetıcı kalan temmuz agustos eylul ekımı de benım odıyecegımı soyluyo yanı kalorıfer yanmadıgı halde bendenyakmadıgım ayların parasınıda ıstıyo ve soylede bı durum var onumuzdekı sene kalorıferde yanmıcak apartmanda oturanlar hepsı kat kombısıne gecıyolar ve kazanıda satılıga cıkarmıslar bu konuda bana yardımcı olursanız

Kat maliki bağımsız bölümü satın aldığı tarihten itibaren tüm bina giderlerinden yasal olarak sorumludur. Kat malikleri kurulu kararları da aksine yeni bir karar alınmadıkça tüm malik ve sakinleri bağlamaktadır. Bu nedenle ödeme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

 
Bir dairenin aidat hesaplaması o dairenin metrekaresine göre mi hesaplanır? Nasıl hesaplanır? her ay hesaplanıp apartmanın girişine asılmalımıdır? ve verilen aidatların nerelerde kullanıldıkları tek tek faturaları ile belirtilmelimidir?

KMK 20.madde gereği
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Bina giderleri hesaplaması yapılır. Konu hakkında bina yönetim planınızı incelemenizde yararlı olacaktır.
Yönetici gelir ve giderinin hesabını yönetim dönemi sonunda kat malikleri kuruluna vermek zorundadır.

 
Genel kurul yapılmadan üyelerden bir önceki genel kurulda belirlenen aidat bedeli talep edilebilir mi?

Yeni toplantı düzenlenene kadar yönetim işlerinin ve ödemelerin aksamaması için eski aidat ödemelerinin devamı istenebilir. Zira yönetici tüm gelir ve giderlerinin hesabını kat malikleri kuruluna verecektir.

 
 
Site yönetiminin apartman girişine astığı listede aidat borcum olduğu ve ödemem gereği belirtilmiş. Ancak ben aidatlarımı tam ödediğimi banka dekontları ile belgelediğimde başka bir borç için kesilmiştir ifadesi kullanılıyor. Aidat olarak bankaya yatırdığım para başka bir borç için kesilebilir mi?

Bina giderleri için yaptığınız ödemelerin açıklaması ne için ise yöneticinin o açıklama gereği işlem yapması gerekmektedir. Aksine uygulama için yasal hakkınızı kullanmanız mümkündür.

 
Aidat (yakıt veya aylık taksit) gecikmelerinde, geciken günler için kanunen aylık %5 olarak ödenmesi gereken tazminat yönetim kurulu kararıyla %10 ya da daha fazla miktara çıkartılabilir mi? ve aidat 1 gün gecikmiş olsa bile uygulanacak olan tazminatın tamamı aidata eklenip ödenmesi istenebilir mi?

KMK 20.Madde gereği kat malikleri gecikme cezası oranı hususunda karar alma hakkına sahiptirler. Gecikme cezası belirlenen oran üzerinden aidat ödeme tarihine göre gecikilen günler üzerinden hesaplanmalıdır.
 
Evimiz yaşadığımız şehirde değil ve en üst kat. bu yüzden evi kullanamıyoruz kış geldiğinde yakıt ücretinden ne kadar sorumluyuz bilmek istiyorum. Hepsini ödemek zorunda mıyız?

Bina yönetim planınızda farklı bir düzenleme yoksa ya da kat malikleri kurul muaf tutulacağınıza ilişkin bir karar almamış ise KMK 20.madde gereği ısınma giderlerinin tamamına arsa payınız oranında katılmanız gerekecektir.

 
Apartman aidatları bankaya 7 aydır yatırılıyordu fakat bu ay yönetici parayı çekip hesabı kapatmış. Bundan sonra elden ödenecek demiş fakat ben apartmanı toplantının iptali için mahkemeye verdim bu nedenle elden para veremem görüşmüyorum. Tekrar bankaya hesap açtırmam için ne yapmam gerekli. Bu ay nasıl aidatı ödemeliyim

Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak aidatları ödeme yükümlülüğünüzü yerine getirecek bir banka hesabı açılmasını sağlamanız gerekmektedir.
 
Apartmanımızda aidatlar ev sahiplerinden 25, kiracılardan 30 Lira olarak alınıyor. Kiracı olarak buna itiraz ettiğimizde apartman orak giderlerinin fazla olduğu, toplanan aidatların yetmediği, bunun üzerine apartmana ait kapıcı dairesinin kiralandığı ve buradan gelen kira gelirinden genel gider harcamalarına ekleme yapıldığı, kiracının bu gelirde hakkı olmadığı için ev sahiplerinden daha fazla aidat ödemesine yönetim toplantısında karar alındığı söylendi. Genel giderler için aidat paylaşımı yapılırken kiracı-kat maliki ayrımı yapılabilir mi? 22. maddedeki ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça'' cümlesi bu tip bir anlaşmayı içerir mi?
Bizim kiracı olarak ortak giderlere eşit olarak katılırız diyerek 30 yerine 25 lira ödeme hakkımız var mı?

KMK 20.madde gereği bina aidatlarını kat malikleri belirlemek hak ve yetkisine sahiptir. Yargıtay uygulamalarında da kabul edildiği üzere kiracıların aidatlar için itiraz veya yasal yollara başvurma gibi bir hakları bulunmamaktadır.


Benim evim 1 senedir boş duruyordu aidat verdim bir kaç ayı vermemiştim ama daha önceden toplan aidat birikimimiz vardı yaklaşık 2000 TL kadardı ben şu an evimi sattım aidatlarımı vereceksem eyer içerde toplanan param orda mı kalacak beni aydınlatırsanız çok sevinirim evim satıldı ve halen paranın durduğunu öğrendim bana düşecek miktar ne olacak
T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/3802
K. 2002/4321
T. 16.4.2002
• MENFİ TESPİT TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Kiracı Olan Kişinin Aidat Borcu Bulunmadığı Gerekçesiyle )
• ORTAK GİDERLERE KATILIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kat Mülkiyetine Tabi Dairedeki Kiracının - Yararlandığından Fazla Aidat Ödeme İddiasının Malike Karşı İleri Sürülebileceği )
• KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ ( Kiracının Ayrılmasının Aidat Borcundan Sorumluluğunu Kaldırmaması )
• KİRACININ AYRILDIĞI DAİRENİN AİDAT BORCUNDAN SORUMLULUĞU ( Menfi Tespit Talebi )634/m.20, 22, 37 2004/m.72
ÖZET: Bağımsız bölümlerin arsa payları, büyüklükleri veya diğer özellikleri dikkate alınarak her bir bağımsız bölüm yönünden belirlenecek gider ve avans payı ( aidat ), ister malik ister kiracı tarafından ödensin, bağımsız bölüme bağlı olarak oluşan ve sürekli şekilde her ay eksiksiz yönetime ödenmesi gereken bir borç olup, bağımsız bölümün satılarak el değiştirmesi ya da kiracının ayrılması halinde, bu kişilerin kullandığı dönem için gerçekleşen harcamaların yöntemince saptanarak, fazlalık varsa iadesi gerekmez. Kiracının, kişisel olarak yararlandığından çok aidat ödeme iddiası, ancak şartları varsa kiracı tarafından aralarındaki sözleşmeye dayanılarak malike karşı dava veya takip yoluyla ileri sürülebilir.

DAVA: Dava dilekçesinde menfi tespit istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:


 
KARAR: Dava, davalı yönetici tarafından davacı hakkında yapılan ve süresinde itiraz edilmediğinden kesinleşen icra takibine konu olan ortak gider ve avans borcunun bulunmadığının tespiti istemine ilişkindir.

Davaya dayanak teşkil eden Bursa 8. İcra Müdürlüğünün 1999/2957 Esas sayılı takip dosyasının incelenmesinden, bu davanın davacısı Beyhan Ç. hakkında, kiracısı olduğu bağımsız bölümün 1998 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait ( aylık 8.000.000 TL ) 1999 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait ( aylık 25.000.000 TL ) aidat borcunun ödenmeyen 149.000.000 TL'si ile aylık %10 gecikme tazminatının tahsili için icra takibinde bulunulduğu ve ödeme emrinin borçlu-davacı Beyhan'a 8.5.1999 tarihinde tebliğ olunmasına rağmen süresi içinde itiraz edilmemesi nedeniyle takibin kesinleştiği anlaşılmıştır.

Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili tüm defter, belge ve kayıtlar üzerinde yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda, ( işletme projesi gözetilmeden ) icra takibine konu edilen dönemde fiilen gerçekleşen harcamalar üzerinden davacının payı hesaplanmış ve buna göre davacının kısmen haklı olduğu sonucuna varılmış, mahkemece de, rapordaki bu saptama yerinde bulunarak davanın kısmen kabulü yolunda hüküm kurulmuştur.

Kat Mülkiyeti Kanununun 20 ncı maddesi hükmü uyarınca kat maliklerinden her biri, bu madde de sayılan hususlarla ilgili ortak gider ve avanstan payına isabet eden miktarı zamanında yönetime ödemekle yükümlü olduğu gibi, bu borcunu süresinde ödememesi halinde de gecikilen günler için, aylık %10 hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Anılan Yasanın 22 ncı maddesi hükmüne göre de, kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Kat maliki ve kiracının sorumlu olacağı ortak gider ve avans payı, yine aynı Yasanın 37 ncı maddesi gereğince yönetici tarafından düzenlenen işletme projesi ya da bu hususta alınacak kat malikleri kurulu kararıyla belirlenir. İşletme projesi de, ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini gelir ve giderleri esas alınarak yönetim planı hükümleri çerçevesinde, yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde de yukarda sözü edilen Yasanın 20 ncı maddesi hükmü uyarınca saptanır. Bağımsız bölümlerin arsa payları, büyüklükleri veya sair özellikleri dikkate alınarak her bir bağımsız bölüm yönünden belirlenecek gider ve avans payı ( aidat ), ister malik ister kiracı tarafından ödensin, bağımsız bölüme bağlı olarak oluşan ve sürekli şekilde her ay eksiksiz yönetime ödenmesi gereken bir borç olup, bağımsız bölümün satılarak el değiştirmesi ya da kiracının ayrılması halinde bu kişilerin kullandığı dönem için gerçekleşen harcamaların yönetimce saptanarak fazlalık varsa iadesi gerekmez. Aksine bir uygulama, o bağımsız bölüm için diğerlerinden daha düşük aidat alınması sonucunu doğurur ki bu da eşitliğe, hakkaniyete ve işin gereğine uygun düşmez. Kiracının, kişisel olarak yararlandığından çok aidat ödeme iddiası, ancak şartları varsa kiracı tarafından aralarındaki sözleşmeye dayanılarak malike karşı dava veya takip yoluyla ileri sürülebilir.

Bilirkişi raporunda, davacının sorumlu olduğu ortak gider ve avans borcunun saptanmasında yukarıda açıklanan esaslar gözetilmediğinden yeterli olmayan bu rapora göre kurulan hüküm yerinde görülmemiştir.

Mahkemece yapılacak iş, davaya konu dönemle ilgili işletme projesi ve varsa kat malikleri kurulu kararlarına göre yukarda açıklanan esaslar doğrultusunda davacı payına isabet eden aidat miktarının ne olduğunun, ayrıca işletme defteri ve diğer belgelere göre de aynı dönemde, davacının ödenmeyen aidat borcu olup olmadığının, varsa miktarının saptanması bakımından yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılıp, alınacak raporun uygunluğu da denetlenerek hâsıl olacak sonuca göre bir karar vermek olmalıdır.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 16.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki karar sorunuzun yanıtını içermektedir.


60küsür daireli bir sitenin altındaki dükkânlarda kiracıyız kimimiz terzi kimimiz cafe kimimiz kuaför vs apt. daki yönetici ve yönetim bizden her ay 14lira aidat alıyorlar ve neden alıyorlar bilmiyoruz ve apartmanla ilgili hiç bir şey kullanmıyoruz ortak olan hiçbirse ne bahçesini ne suyunu ne kapıcısını vs biz bu aidatı vermek zorunda mıyız?
 
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Yönetim planınızda farklı bir düzenleme yoksa her bağımsız bölüm yasa maddesi gereği bina giderlerini ödemek durumundadır.

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
 
sahibi olduğum dairemin bütün bir yıl boş kalması halinde aidat yakacak ve diğer giderlere belirli bir süre katılmama hakkı var mıdır? Bu süre ne kadardır.
 
Bina yönetim planınızda boş dairelerin ya da kısmi süreli kullanılan dairelerin bina giderlerine katılmayacağına dair özel bir düzenleme yoksa Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği

''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Tüm kat malikleri tüm bina giderlerine katılmak zorundadır. Dairenin kısmi süreli kullanılmakta olması ya da boş olması onu bu giderlerden ya da bir kısmından muaf kılmaz.

 
Almanya’da yaşıyorum. Yılda 1 ay civar yazın evime geliyorum. Apartman gideri olarak aidat ve kışın evde kalmadığım halde yakıt parası ödüyorum. Kalmadığım dönemlerde aidat parasını veya yakıt parasını ödemeli miyim?

Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

Yönetim planınızda farklı bir düzenleme yoksa her bağımsız bölüm yasa maddesi gereği bina giderlerini ödemek durumundadır. Bağımsız bölümün boş olması ya da kısmi süreli kullanılmakta olması kişiyi bu giderleri ödemekten ya da bir kısmından muaf kılmaz.


oturduğum daire apartman giriş kapısı ile bağlantısız yandan girişli bahçe katı bir daire. apartmanın temizlik. otomatik giderleri, asansör kullanımı vs gibi imkânlardan faydalanmama rağmen her ay 20 YTL apartman aidatı isteniyor. sizce bu aidatı ödemeli miyim ödememeliyim?


Bina yönetim planınızda farklı bir düzenleme yoksa bir ana taşınmazda bağımsız bölüm olarak yer alan her bir birim KMK 20.madde gereği
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.''
Bina giderlerine katılmak zorundadır. Yararlanmama bu giderlerden muafiyet sağlamaz.binamızda dükkân olarak diyaliz merkezi var. Sığınağa karo döşettireceğiz ve bina dışına çevre düzenlemesi yaptıracağız toplanacak olan aidatı dükkân verir mi vermez mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Yönetim planınızda farklı bir düzenleme yoksa her bağımsız bölüm yasa maddesi gereği bina giderlerini ödemek durumundadır.

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

 
300 dairelik bir sitede ev sahibiyim. Evimi kiraya verdim. Kiracı 3 aylık aidat borcunu ödemediği için yönetim kolayına geldiği için aidat borcunu benden istiyor(Bu arada Kiracım da evden çıkıyor). Yönetimin kiraya verdiğim mülk için aidat isteme hakkı var mı?

Kat Mülkiyeti Kanunu, 20.madde gereği,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''

22.madde gereği ise,
''Kat malikinin, 20 ncı madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.''

Bu iki yasal düzenleme gereği ana taşınmazın giderlerinden esasen kat maliki sorumlu olmakla birlikte bağımsız bölümü fiilen kullanan da bu masraflardan kat maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadırlar.
Bina yöneticisi ödenmeyen apartman giderlerini ister kat maliki ister bağımsız bölümü fiilen kullanan ve isterse her ikisinden de talep etme hakkına yasal olarak sahiptir.
Kat maliki ile kiracı aralarındaki kira sözleşmesi hükümleri çerçevesinde bu giderlerin paylaşımını yapabilirler. Kat maliki ve kiracıların arasındaki bu paylaşım bina yönetimini bağlamaz.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 30.3.2006 Tarih, Esas 2006/1820 Karar 2006/2566 sayılı kararına göre
''Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderlerinden her kat malikinin arsa payı oranında sorumlu olması sebebiyle, kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan, gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma hakkına veya başka sebebe dayanarak devamlı olarak yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup yaptığı ödeme, kira borcundan düşülür. Davacı kat malikinin, davalı kiracıdan kiralamış olduğu bağımsız bölüme ait ortak gider ve aidat borcunun gecikme faiziyle tahsilini talep ettiği davada, mahkemece, davalı kiracının kiraladığı bağımsız bölümde oturmasına dayanak teşkil eden yazılı veya sözlü kira sözleşmesi olup olmadığı araştırılmalı, varsa yazılı sözleşme ve diğer belgeler getirtilerek davalının aylık veya daha uzun süreli toptan ödeme yapıp yapmadığı incelenmeli, kiracının borçtan kira oranında sorumlu tutulacağı göz önüne alınarak belirlenen kira miktarının ödeme zamanı bakımından sınırını aşmamak kaydıyla tüm borcun tahsiline karar verilmelidir. ''

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 27.1.2003 Tarih, Esas 2002/11525 Karar 2003/393 sayılı kararına göre ise
''Ortak gider ve avans borcundan dolayı yönetici veya kat maliklerinden her biri, ister borçlu olan bağımsız bölüm malikine isterse onun bağımsız bölümünden sürekli şekilde yararlanan kişiye veya her ikisine karşı icra takibi yapabilir veya dava açabilir.''

11 dairelik apartmanımızda tüm kat maliklerinin onayıyla 2 yıl önce 39binTL lik masraf çıktı ve herkesin onayıyla bu işlere başladık işler bitti 1 yıl önce herkesin borcu bitmiş olmalıydı öyle karar alınmıştı. Yönetici üstlendi ve şu anda 3 daire maliki borcunu ödemiyor ve de ödemeyeceğiz diyor bunlar hakkında ne yapılabilir?

Apartman giderlerini ödemeyen kat maliki ya da kiracı hakkında kat maliklerinden biri ya da yönetici olarak yasal yollara başvurma hakkınız bulunmakta olup ilgililer hakkında icra takibi başlatmanız gerekmektedir. Bunun için yazılı uyarıda bulunma zorunluluğu yoktur.
Borçlu kat maliki ya da kiracı hakkında yapılacak icra takibinin türü, ilamsız icra takibidir. Bu takibi yapabilmek için icra dairesi, matbu formlar olan ve alacaklı tarafından doldurulması gereken takip talebi ve ödeme emrinden başka belge istemez. Ancak, borçlu takibe itiraz eder ve itirazın iptali davası açılırsa, bu durumda bu borç miktarını kanıtlayacak tüm belgeleri (işletme projesi, borç miktarının bildirildiği belgeler vs) delil olarak ibraz edebilirsiniz.
İşlemleri bir avukat aracılığı ile takip edecek iseniz bu durumda kat malikleri kurulunun avukat tutma hususunda yöneticiyi yetkilendirmiş olması gerekecektir.

 
Yurt dışında çalışıyorum. İstanbul’daki dairemde yılda bir ay oturuyorum diğer ayların merdiven temizlik ücretini ödemek zorunda mıyım?


Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''
Yönetim planınızda farklı bir düzenleme yoksa her bağımsız bölüm yasa maddesi gereği bina giderlerini ödemek durumundadır. Bağımsız bölümün boş olması ya da kısmi süreli kullanılmakta olması kişiyi bu giderleri ödemekten ya da bir kısmından muaf kılmaz.

Binanızın Yönetimi
Binanız için 3 aşama
Bina hizmetlerimiz
Danışmanlık Hizmeti

 ,YASALARA UYGUN HER ZAMAN DENETİME AÇIK ŞEFFAF VE EKONOMİK YÖNETİM İSTİYORSANIZ BİMEL YÖNETİM'LE TANIŞIN BİZİ ARAMAKTA VE FİYAT TEKLİFİMİZİ İSTEMEKTE TEREDDÜT ETMEYİN...

 
Anasayfa | Hakkımızda | Profesyonel Yönetim | Referanslar | İletişim
Bimel Yönetim ve Organizasyon © 2016
Tel:+90(216) 330 02 46 - Faks:+90(216) 337 21 72
Bahariye Cd. Süleyman Paşa Sk. Aybek İş Merkezi No:30/1 Kadıköy - İstanbul
Tasarım & Programlama .arenaWeb
Bu web sitesinde yer alan tüm içerikler ve hazırlatılan “Bina Yönetim Sistemi” uygulaması 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu 243, 244 ve 246 maddeleri uyarınca yaptırımlara bağlanmıştır. Bir kısmının ya da tamamının izinsizkullanılması yasaktır.